Mạch Cảm Biến Gia Tốc, Con Quay (18)

List product List gallery

ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc 3 Trục

Nguồn: 3.3-5VDC, giao tiếp: I2C, SPI

38,000 đ/Cái

Hết hàng

ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc 3 Trục

GY-86 10DOF MPU6050 HMC5883L MS5611

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C

350,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-86 10DOF MPU6050 HMC5883L MS5611

BMX055 IMU Mạch Cảm Biến 9DOF

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: SPI, I2C

98,000 đ/Cái

Hết hàng

BMX055 IMU Mạch Cảm Biến 9DOF

RPI-1031 Cảm Biến 4 Góc 4DOF

Nguồn: 5VDC, output: Digital

35,000 đ/Cái

Hết hàng

RPI-1031 Cảm Biến 4 Góc 4DOF

GY-951 ATMEGA328 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

Nguồn: 3-5VDC, giao thức truyền thông nối tiếp

389,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-951 ATMEGA328 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size: 15x13mm

62,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-511 LSM303DLHC Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size: 14x20mm

76,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-511 LSM303DLHC Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-291 ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3~5VDC, giao tiếp I2C/SPI, size 14x19 mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

GY-291 ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-45 MMA8452 Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size 14.5x20.5 mm, độ phân giải 14bit

39,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-45 MMA8452 Cảm Biến Gia Tốc

GY-61 ADXL335 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, size: 15.7x20.3mm

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

GY-61 ADXL335 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-50 L3G4200D Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C/SPI

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

GY-50 L3G4200D Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-88 10DOF IMU MPU6050 HMC5883L BMP085

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C

315,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-88 10DOF IMU MPU6050 HMC5883L BMP085

GY-801 10DOF L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085

Nguồn: 3.3-5VDC, size: 25.8x16.8mm

309,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

GY-801 10DOF L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085

GY-85 9DOF BMP085 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

Nguồn: 3-5VDC, size: 2.2x1.7cm

169,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

GY-85 9DOF BMP085 ITG3205 ADXL345 HMC5883L

GY-9255 MPU-9255 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc Từ Trường

Size: 15x25mm, giao tiếp I2C, 16bit AD

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

GY-9255 MPU-9255 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc Từ Trường

GY-273 HMC5883L Mạch Cảm Biến La Bàn Số

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C, dải đo: ± 1,3-8 gauss

52,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-273 HMC5883L Mạch Cảm Biến La Bàn Số

GY-87 10DOF MPU6050 QMC5883L BMP180

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, Size: 2.2x1.7cm

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

GY-87 10DOF MPU6050 QMC5883L BMP180

GY-521 MPU-6050 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

GY-521 MPU-6050 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc
Chat