Vòng Bi Trượt (9)

List product List gallery

LM20UU Vòng Bi Trượt Trục 20mm

Lỗ trục: 20mm, Đường kính ngoài: 32mm, Dài: 42mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LM20UU Vòng Bi Trượt Trục 20mm

LM16UU Vòng Bi Trượt Trục 16mm

Lỗ trục: 16mm, Đường kính ngoài: 28mm, Dài: 37mm

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

LM16UU Vòng Bi Trượt Trục 16mm

LM12UU Vòng Bi Trượt Trục 12mm

Lỗ trục: 12mm, Đường kính ngoài: 21mm, Dài: 30mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

LM12UU Vòng Bi Trượt Trục 12mm

LM10UU Vòng Bi Trượt Trục 10mm

Lỗ trục: 10mm, Đường kính ngoài: 19mm, Dài: 29mm

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

LM10UU Vòng Bi Trượt Trục 10mm

LM8UU Vòng Bi Trượt Trục 8mm

Lỗ trục: 8mm, Đường kính ngoài: 15mm, Dài: 24mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

LM8UU Vòng Bi Trượt Trục 8mm

LM6UU Vòng Bi Trượt Trục 6mm

Lỗ trục: 6mm, Đường kính ngoài: 12mm, Dài: 19mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

LM6UU Vòng Bi Trượt Trục 6mm

LM5UU Vòng Bi Trượt Trục 5mm

Lỗ trục: 5mm, Đường kính ngoài: 10mm, Dài: 15mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

LM5UU Vòng Bi Trượt Trục 5mm

LM4UU Vòng Bi Trượt Trục 4mm

Lỗ trục: 4mm, Đường kính ngoài: 8mm, Dài: 12mm

22,000 đ/Cái

Hết hàng

LM4UU Vòng Bi Trượt Trục 4mm

LM3UU Vòng Bi Trượt Trục 3mm

Lỗ trục: 3mm, đường kính ngoài: 7mm, dài: 10mm

25,000 đ/Cái

Hết hàng

LM3UU Vòng Bi Trượt Trục 3mm
Chat