Hộp Nhựa Kỹ Thuật (42)

List product List gallery

Hộp Nhựa 85x50x20

Kích thước: Dài 85mm, Rộng 50mm, Cao 20mm

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhựa 85x50x20

Hộp Nhựa 105x75x36

Kích thước: Dài 105mm, Rộng 75mm, Cao 36mm

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Hộp Nhựa 105x75x36

Hộp Nhựa 80x38x22

Kích thước: dài 80mm, rộng 38mm, cao 22mm

9,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 80x38x22

Hộp Nhựa 135x90x45

Kích thước: Dài 135mm, Rộng 90mm, Cao 45mm

51,000 đ/Hộp

Hàng còn: 133 Hộp

Hộp Nhựa 135x90x45

Hộp Nhựa 100x66x38

Kích thước: Dài 100mm, Rộng 66mm, Cao 38mm

15,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x66x38

Hộp Nhựa 80x50x32

Kích thước: Dài 80mm, Rộng 50mm, Cao 32mm

9,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 80x50x32

Hộp Nhựa 79x54x30

Kích thước: Dài 79mm, Rộng 54mm, Cao 30mm

11,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 79x54x30

Hộp Nhựa 40x20x11

Kích thước: Dài 40mm, Rộng 20mm, Cao 11mm

5,000 đ/Hộp

Hàng còn: 275 Hộp

Hộp Nhựa 40x20x11

Hộp Nhựa 190x120x60

Kích thước: Dài 190mm, Rộng 120mm, Cao 60mm

46,000 đ/Hộp

Hàng còn: 85 Hộp

Hộp Nhựa 190x120x60

Hộp Nhựa 70x45x18

Kích thước: Dài 70mm, Rộng 45mm, Cao 18mm

8,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 70x45x18

Hộp Nhựa 134x70x25

Kích thước: Dài 134mm, Rộng 70mm, Cao 25mm

14,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 134x70x25

Hộp Nhựa 58x56x28

Kích thước: Dài 58mm, Rộng 56mm, Cao 28mm

7,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 58x56x28

Hộp Nhựa 82x57x35

Kích thước: dài 82mm, rộng 57mm, cao 35mm

10,900 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 82x57x35

Hộp Nhựa 120x80x40

Kích thước: Dài 120mm, Rộng 80mm, Cao 40mm

22,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 120x80x40

Hộp Nhựa 55x39x27

Kích thước: Dài 55mm, Rộng 39mm, Cao 27mm

7,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 55x39x27

Hộp Nhựa 82x52x35

Kích thước: Dài 82mm, Rộng 52mm, Cao 35mm

9,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 82x52x35

Hộp Nhựa 95x75x43

Kích thước: Dài 95mm, Rộng 75mm, Cao 43mm

14,900 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 95x75x43

Hộp Nhựa 150x100x50

Kích thước: Dài 150mm, Rộng 100mm, Cao 50mm

29,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 150x100x50

Hộp Nhựa 49x28x14

Kích thước: Dài 49mm, Rộng 28mm, Cao 14mm

5,900 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 49x28x14

Hộp Nhựa 70x45x29

Kích thước: Dài 70mm, Rộng 45mm, Cao 29mm

8,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 70x45x29

Hộp Nhựa 50x20x11

Kích thước: Dài 50mm, Rộng 20mm, Cao 11mm

4,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 50x20x11

Hộp Nhựa 150x120x40

Kích thước: Dài 150mm, Rộng 120mm, Cao 40mm

39,000 đ/Hộp

Hàng còn: 53 Hộp

Hộp Nhựa 150x120x40

Hộp Nhựa 55x35x15

Kích thước: Dài 55mm, Rộng 35mm, Cao 15mm

6,500 đ/Hộp

Hàng còn: 390 Hộp

Hộp Nhựa 55x35x15

Hộp Nhựa 82x38x140

Kích thước: Dài 140mm, Rộng 82mm, Cao 38mm

16,500 đ/Hộp

Hàng còn: 39 Hộp

Hộp Nhựa 82x38x140

Hộp Nhựa 58x35x15

Kích thước: Dài 58mm, Rộng 35mm, Cao 15mm

6,000 đ/Hộp

Hàng còn: 221 Hộp

Hộp Nhựa 58x35x15

Hộp Nhựa 170x130x55

Kích thước: Dài 170mm, Rộng 130mm, Cao 55mm

58,000 đ/Hộp

Hàng còn: 6 Hộp

Hộp Nhựa 170x130x55

Hộp Nhựa 70x41x17

Kích thước: Dài 70mm, Rộng 41mm, Cao 17mm

6,400 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 70x41x17

Hộp Nhựa 100x80x29

Kích thước: Dài 100mm, Rộng 80mm, Cao 29mm

8,300 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x80x29

Hộp Nhựa 85x50x21

Kích thước: Dài 85mm, Rộng 50mm, Cao 21mm

6,500 đ/Hộp

Hàng còn: 31 Hộp

Hộp Nhựa 85x50x21

Hộp Nhựa 76x56x29

Kích thước: Dài 76mm, Rộng 56mm, Cao 29mm

7,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 76x56x29

Hộp Nhựa 90x70x28

Kích thước: Dài 90mm, Rộng 70mm, Cao 28mm

16,500 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 90x70x28

Hộp Nhựa 58x58x22

Kích thước: Dài 58mm, Rộng 58mm, Cao 22mm

7,000 đ/Hộp

Hàng còn: 6 Hộp

Hộp Nhựa 58x58x22

Hộp Nhựa 100x70x35

Kích thước: Dài 100mm, Rộng 70mm, Cao 35mm

7,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 100x70x35

Hộp Nhựa 75x50x30

Kích thước: dài 75mm, rộng 50mm, cao 30mm

5,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 75x50x30

Hộp Nhựa 100x60x25

Kích thước: Dài 100mm, Rộng 60mm, Cao 25mm

11,000 đ/Hộp

Hàng còn: 46 Hộp

Hộp Nhựa 100x60x25

Hộp Nhựa 72x42x19

Kích thước: Dài 72mm, Rộng 42mm, Cao 19mm

39,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 72x42x19

Hộp Nhựa 68x45x16

Kích thước: Dài 68mm, Rộng 45mm, Cao 16mm

9,000 đ/Hộp

Hàng còn: 50 Hộp

Hộp Nhựa 68x45x16

Hộp Nhựa 80x52x35

Kích thước: dài 80mm, rộng 52mm, cao 35mm

26,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhựa 80x52x35

Hộp Nhựa 70x45x30

Kích thước: dài 70mm, rộng 45mm, cao 30mm

7,000 đ/Hộp

Hàng còn: 998 Hộp

Hộp Nhựa 70x45x30

Hộp Nhựa 65x38x22

Kích thước: dài 65mm, rộng 38mm, cao 22mm

6,000 đ/Hộp

Hàng còn: 987 Hộp

Hộp Nhựa 65x38x22
Chat