Đế IC Hai Hàng Chân (25)

List product List gallery

Đế IC 6 Chân Vuông Hai Hàng

6(2x3) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Đế IC 6 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 8 Chân Vuông Hai Hàng

8(2x4) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

450 đ/Cái

Hàng còn: 408 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 14 Chân Vuông Hai Hàng

14(2x7) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

550 đ/Cái

Hàng còn: 239 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 16 Chân Vuông Hai Hàng

16(2x8) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 350 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 18 Chân Vuông Hai Hàng

18(2x9) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

600 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 18 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 20 Chân Vuông Hai Hàng

20(2x10) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 22 Chân Vuông Hai Hàng

22(2x11) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 24 Chân Vuông Hai Hàng

24(2x12) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 627 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp Hai Hàng

24(2x12) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp Hai Hàng

Đế IC 28 Chân Vuông Hai Hàng

28(2x14) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 795 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp Hai Hàng

28(2x14) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 203 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp Hai Hàng

Đế IC 32 Chân Vuông Hai Hàng

32(2x16) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

1,150 đ/Cái

Hàng còn: 101 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 40 Chân Vuông Hai Hàng

40(2x20) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 309 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông Hai Hàng

Đế IC 8 Chân Tròn Hai Hàng

8(2x4) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 8 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 14 Chân Tròn Hai Hàng

14(2x7) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1033 Cái

Đế IC 14 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC16 Chân Tròn Hai Hàng

16(2x8) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái

Đế IC16 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 18 Chân Tròn Hai Hàng

18(2x9) chân, khoảng cách chân, 3A/150VAC
OEM

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 284 Cái

Đế IC 18 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 20 Chân Tròn Hai Hàng

20(2x10) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Đế IC 20 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 24 Chân Tròn Hai Hàng

24(2x12) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 406 Cái

Đế IC 24 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 22 Chân Tròn Hai Hàng

22(2x11) chân, khoảng cách chân, 3A/150VAC
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn Hai Hàng

24(2x12) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 494 Cái

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn Hai Hàng

28(2x14) chân, khoảng cách chân 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 306 Cái

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 28 Chân Tròn Hai Hàng

28(2x14) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 361 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 32 Chân Tròn Hai Hàng

32(2x16) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn Hai Hàng

Đế IC 40 Chân Tròn Hai Hàng

40(2x20) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A/150VAC
OEM

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 279 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn Hai Hàng
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký