Dây Ruột Gà (16)

List product List gallery

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 20mm

Dày: 0.8mm

6,000 đ/m

Hàng còn: 150 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 20mm
Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 18mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 16mm

Dày: 0.65mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 196 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 16mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 14mm

Dày: 0.65mm

4,000 đ/m

Hàng còn: 250 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 14mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 20mm

Dày: 0.8mm

6,000 đ/m

Hàng còn: 64 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 20mm
Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 18mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 16mm

Dày: 0.65mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 200 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 16mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 14mm

Dày: 0.65mm

4,000 đ/m

Hàng còn: 190 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 14mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 12mm

Dày: 0.6mm

3,700 đ/m

Hàng còn: 247 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 12mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm

3,000 đ/m

Hàng còn: 421 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 10mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 8mm

Dày: 0.55mm

2,500 đ/m

Hàng còn: 298 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 8mm

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm

2,000 đ/m

Hàng còn: 428 m

Dây Xoắn Ruột Gà Đen Đường Kính Ngoài 6mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 6mm

Dày: 0.55mm

2,000 đ/m

Hàng còn: 959 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 6mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 8mm

Dày: 0.55mm

2,500 đ/m

Hàng còn: 1121 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 8mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 10mm

Dày: 0.6mm

3,000 đ/m

Hàng còn: 896 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 10mm

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 12mm

Dày: 0.6mm

3,700 đ/m

Hàng còn: 235 m

Dây Xoắn Ruột Gà Trắng Đường Kính Ngoài 12mm
Chat