Cầu Chì Phục Hồi Chân Cắm (15)

List product List gallery

TRF250-120 Cầu Chì Tự Phục Hồi 60V 120mA

Size: 6.5x4.6 mm, -40°C ~ 85°C

1,800 đ/Cái

Hết hàng

TRF250-120 Cầu Chì Tự Phục Hồi 60V 120mA

RUEF185 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.85A

Size: 10.2x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 566 Cái

RUEF185 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.85A

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

Size: 11.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 960 Cái

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

7,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 458 Cái

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

6,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 327 Cái

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 479 Cái

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

Size: 14x3 mm, -40°C ~ 85°C

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 452 Cái

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

Size: 14x3 mm, -40°C ~ 85°C

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 253 Cái

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

Size: 11.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 341 Cái

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

Size: 7.9x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1394 Cái

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.1A

Size: 7.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 925 Cái

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.1A

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 0.9A

Size: 7.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 3920 Cái

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 0.9A

UF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

Size: 11x1.35 mm, -40°C ~ 85°C

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1887 Cái

UF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A
Chat