Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cầu Chì Ống (59)

List product List gallery

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.75A 5X20

0.75A 250V, Size: 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 475 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.75A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.3A 5X20

0.3A 250V, Size: 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.3A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 25A 6X30

25A/250V, 6mm x 30mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 25A 6X30

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 20A 6X30

20A/250V, 6mm x 30mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 20A 6X30

Cầu Chì Sứ 5A 3.6X10

5A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 829 Cái

Cầu Chì Sứ 5A 3.6X10

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.5A 6X30

0.5A/250V, 6mm x 30mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.5A 6X30

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.25A 5X20

0.25A 250V, Size 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 636 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.25A 5X20

Cầu Chì Sứ 30A 6X30

30A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 30A 6X30

Cầu Chì Sứ 25A 6X30

25A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 25A 6X30

Cầu Chì Sứ 20A 6X30

20A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 20A 6X30

Cầu Chì Sứ 15A 6X30

15A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 15A 6X30

Cầu Chì Sứ 12A 6X30

12A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 12A 6X30

Cầu Chì Sứ 10A 6X30

10A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 10A 6X30

Cầu Chì Sứ 8A 6X30

8A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 8A 6X30

Cầu Chì Sứ 6A 6X30

6A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 6A 6X30

Cầu Chì Sứ 5A 6X30

5A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 5A 6X30

Cầu Chì Sứ 4A 6X30

4A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 4A 6X30

Cầu Chì Sứ 3A 6X30

3A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 3A 6X30

Cầu Chì Sứ 2A 6X30

2A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 2A 6X30

Cầu Chì Sứ 0.5A 6X30

0.5A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 0.5A 6X30

Cầu Chì Sứ 1A 10X38

1A/250V, 10mm x 38mm

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 1A 10X38

Cầu Chì Sứ 1A 6X30

1A/250V, 6mm x 30mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 1A 6X30

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 6.3A 5X20

6.3A 250V, Size 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 605 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 6.3A 5X20

Cầu Chì Sứ 3A 3.6X10

3A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 944 Cái

Cầu Chì Sứ 3A 3.6X10

Cầu Chì Sứ 2.5A 3.6X10

2.5A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 920 Cái

Cầu Chì Sứ 2.5A 3.6X10

Cầu Chì Sứ 2A 3.6X10

2A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 807 Cái

Cầu Chì Sứ 2A 3.6X10

Cầu Chì Sứ 1.5A 3.6X10

1.5A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 942 Cái

Cầu Chì Sứ 1.5A 3.6X10

Cầu Chì Sứ 1A 3.6X10

1A 125V/250V, Size 3.6x10 mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 421 Cái

Cầu Chì Sứ 1A 3.6X10

Cầu Chì Sứ 500mA 3.6X10

500mA 125V/250V, Size 3.6x10 mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 500mA 3.6X10

Cầu Chì Sứ 400mA 3.6X10

400mA 125V/250V, Size 3.6x10 mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 400mA 3.6X10

Cầu Chì Sứ 300mA 3.6X10

300mA 125V/250V, Size 3.6x10 mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 300mA 3.6X10

Cầu Chì Sứ 200mA 3.6X10

200mA 125V/250V, Size 3.6x10 mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 200mA 3.6X10

Cầu Chì Sứ 100mA 3.6X10

100mA 125V/250V, Size 3.6x10 mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Sứ 100mA 3.6X10

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.1A 5X20

0.1A 250V, Size 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 781 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.1A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.2A 5X20

0.2A 250V, Size 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 501 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.2A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.5A 5X20

0.5A 250V, Size 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 710 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.5A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 1A 5X20

1A 250V, Size: 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 67 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 1A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 1.5A 5X20

1.5A 250V, Size 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 390 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 1.5A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 2A 5X20

2A 250V, 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 2A 5X20

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 2.5A 5X20

2.5A 250V, Size 5mm x 20mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 443 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 2.5A 5X20
Live support