Biến Trở Carbon PT (53)

List product List gallery

PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Chỉnh Top

5K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Chỉnh Top

PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top

4.7K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top

PT06-B332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Top

3.3K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Top

PT06-B302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Top

3K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Top

PT06-B222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Top

2.2K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Top

PT06-B202 Biến Trở Carbon 2K Ohm Top

2K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B202 Biến Trở Carbon 2K Ohm Top

PT06-B102 Biến Trở Carbon 1K Ohm Top

1K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B102 Biến Trở Carbon 1K Ohm Top

PT06-B501 Biến Trở Carbon 500 Ohm Top

500 Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B501 Biến Trở Carbon 500 Ohm Top

PT06-B471 Biến Trở Carbon 470 Ohm Top

470 Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B471 Biến Trở Carbon 470 Ohm Top

PT06-B331 Biến Trở Carbon 330 Ohm Top

330 Ohm, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B331 Biến Trở Carbon 330 Ohm Top

PT06-B301 Biến Trở Carbon 300 Ohm Top

300 Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B301 Biến Trở Carbon 300 Ohm Top

PT06-B221 Biến Trở Carbon 220 Ohm Top

220 Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B221 Biến Trở Carbon 220 Ohm Top

PT06-B201 Biến Trở Carbon 200 Ohm Top

200 Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B201 Biến Trở Carbon 200 Ohm Top

PT06-A505 Biến Trở Carbon 5M Ohm Chỉnh Ngang

5M Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A505 Biến Trở Carbon 5M Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A205 Biến Trở Carbon 2M Ohm Chỉnh Ngang

2M Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A205 Biến Trở Carbon 2M Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A105 Biến Trở Carbon 1M Ohm Chỉnh Ngang

1M Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A105 Biến Trở Carbon 1M Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A684 Biến Trở Carbon 680K Ohm Chỉnh Ngang

680K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A684 Biến Trở Carbon 680K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A504 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

500K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A504 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A474 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

470K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A474 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A334 Biến Trở Carbon 330K Ohm Chỉnh Ngang

330K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A334 Biến Trở Carbon 330K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A304 Biến Trở Carbon 300K Ohm Chỉnh Ngang

300K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A304 Biến Trở Carbon 300K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A254 Biến Trở Carbon 250K Ohm Chỉnh Ngang

250K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A254 Biến Trở Carbon 250K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A224 Biến Trở Carbon 220K Ohm Chỉnh Ngang

220K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A224 Biến Trở Carbon 220K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A204 Biến Trở Carbon 200K Ohm Chỉnh Ngang

200K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A204 Biến Trở Carbon 200K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A104 Biến Trở Carbon 100K Ohm Chỉnh Ngang

100K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A104 Biến Trở Carbon 100K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A683 Biến Trở Carbon 68K Ohm Chỉnh Ngang

68K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A683 Biến Trở Carbon 68K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A503 Biến Trở Carbon 50K Ohm Chỉnh Ngang

50K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A503 Biến Trở Carbon 50K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A473 Biến Trở Carbon 47K Ohm Chỉnh Ngang

47K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A473 Biến Trở Carbon 47K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A333 Biến Trở Carbon 33K Ohm Chỉnh Ngang

33K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A333 Biến Trở Carbon 33K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A303 Biến Trở Carbon 30K Ohm Chỉnh Ngang

30K Ohm, 0.1W, ±20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A303 Biến Trở Carbon 30K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A223 Biến Trở Carbon 22K Ohm Chỉnh Ngang

22K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A223 Biến Trở Carbon 22K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A203 Biến Trở Carbon 20K Ohm Chỉnh Ngang

20K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A203 Biến Trở Carbon 20K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A103 Biến Trở Carbon 10K Ohm Chỉnh Ngang

10K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A103 Biến Trở Carbon 10K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A682 Biến Trở Carbon 6.8K Ohm Chỉnh Ngang

6.8K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A682 Biến Trở Carbon 6.8K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Chỉnh Ngang

5K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Chỉnh Ngang

4.7K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Chỉnh Ngang

3.3K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Chỉnh Ngang

3K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Chỉnh Ngang

2.2K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A201 Biến Trở Carbon 2K Ohm Chỉnh Ngang

2K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A201 Biến Trở Carbon 2K Ohm Chỉnh Ngang
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký