WX110, WX111, WX112 (23)

List product List gallery

WX110-010 Biến Trở 2.2K 5W

2.2K Ohm 5% 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

WX110-010 Biến Trở 2.2K 5W

WX110-010 Biến Trở 22K 5W

22K Ohm 5% 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái

WX110-010 Biến Trở 22K 5W

WX110-010 Biến Trở 10K 5W

10K Ohm 5% 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

WX110-010 Biến Trở 10K 5W

WX110-010 Biến Trở 5.6K 5W

5.6K Ohm 5% 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

WX110-010 Biến Trở 5.6K 5W

WX110-010 Biến Trở 4.7K 5W

4.7K Ohm 5% 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WX110-010 Biến Trở 4.7K 5W

WX111-682 Biến Trở 6.8K 3W

6.8K Ohm 3W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WX111-682 Biến Trở 6.8K 3W

WX112-153 Biến Trở 15K 5W

15K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

WX112-153 Biến Trở 15K 5W

WX110-010 Biến Trở 1K 5W

1K Ohm 5% 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

WX110-010 Biến Trở 1K 5W

WX111-473 Biến Trở 47K 3W

47K Ohm 3W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WX111-473 Biến Trở 47K 3W

WX111-223 Biến Trở 22K 3W

22K Ohm 3W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WX111-223 Biến Trở 22K 3W

WX111-103 Biến Trở 10K 3W

10K Ohm 3W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

WX111-103 Biến Trở 10K 3W

WX111-472 Biến Trở 4.7K 3W

4.7K Ohm 3W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WX111-472 Biến Trở 4.7K 3W

WX111-222 Biến Trở 2.2K 3W

2.2K Ohm 3W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

WX111-222 Biến Trở 2.2K 3W

WX111-102 Biến Trở 1K 3W

1K Ohm 3W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

WX111-102 Biến Trở 1K 3W

WX112-473 Biến Trở 47K 5W

47K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

WX112-473 Biến Trở 47K 5W

WX112-223 Biến Trở 22K 5W

22K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

WX112-223 Biến Trở 22K 5W

WX112-103 Biến Trở 10K 5W

10K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

WX112-103 Biến Trở 10K 5W

WX112-682 Biến Trở 6.8K 5W

6.8K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

WX112-682 Biến Trở 6.8K 5W

WX112-562 Biến Trở 5.6K 5W

5.6K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX112-562 Biến Trở 5.6K 5W

WX112-472 Biến Trở 4.7K 5W

4.7K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

WX112-472 Biến Trở 4.7K 5W

WX112-332 Biến Trở 3.3K 5W

3.3K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX112-332 Biến Trở 3.3K 5W

WX112-222 Biến Trở 2.2K 5W

2.2K Ohm 5W, núm vặn 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 57 Cái

WX112-222 Biến Trở 2.2K 5W

WX112-102 Biến Trở 1K 5W

1K Ohm 5W, núm vặn: 6x25mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

WX112-102 Biến Trở 1K 5W
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký