Phone

(28)3896.8699-0972924961

Varistors, MOVs (14)

List product List gallery

CG0603MLC-05E

ESD Suppressors / TVS VARISTOR 0603 5 Volts

3,800 đ/Cái

Còn: 835 Cái

CG0603MLC-05E

Tụ Chống Sét Varistor 5D330K 33V

Đường kính: 5mm, 33V 100A

1,000 đ/Cái

Còn: 1512 Cái

Tụ Chống Sét Varistor 5D330K 33V

Tụ Chống Sét Varistor 420L40 680V

P/N: MOV-420L40, Varistors 600pF 680V 14mm

18,000 đ/Cái

Còn: 168 Cái

Tụ Chống Sét Varistor 420L40 680V

Tụ Chống Sét Varistor 7D330K 33V

P/N: MOV-07D330K, Varistors 1250pF 33V 10%

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 7D330K 33V

Tụ Chống Sét Varistor 14D471K 470V

P/N: MOV-14D471K Varistors 470V 14mm

5,000 đ/Cái

Còn: 1711 Cái

Tụ Chống Sét Varistor 14D471K 470V

Tụ Chống Sét Varistor 20D621K 620V

P/N: MOV-20D621K, Varistors 620V 20mm

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 20D621K 620V

Tụ Chống Sét Varistor 07D390K 39V

P/N: MOV-07D390K, Varistors 1300pF 39V 10%

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 07D390K 39V

Tụ Chống Sét Varistor 20D911K 910V

P/N: MOV-07D330K, Varistors 910V 20mm

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 20D911K 910V

Tụ Chống Sét Varistor 14D471K 423V

P/N: MOV-14D471K, Varistors 423V 14mm

5,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Tụ Chống Sét Varistor 14D471K 423V

Tụ Chống Sét Varistor 14D470K 47V

P/N: MOV-14D471K, Varistors 47V 14mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 14D470K 47V

Tụ Chống Sét Varistor 10D271K 270V

P/N: MOV-14D471K, Varistors 370pF 270V 10%

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 10D271K 270V

Tụ Chống Sét Varistor 10D751K 750V

P/N: MOV-10D751K, Varistors 130pF 750V 10%

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 10D751K 750V

Tụ Chống Sét Varistor 7D471K 300V

P/N: MOV-7D471K, Varistors 7D471K 300V

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor 7D471K 300V

Tụ Chống Sét Varistor S20K50 73.8V

P/N: MOV-S20K50, Varistor 73.8V 6.5KA 20mm

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Chống Sét Varistor S20K50 73.8V
Thegioiic live support