Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
0 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

UU9.8, UU10.5, UU15.7, UU16 (7)

List product List gallery

Cuộn Cảm 33mH UU9.8

33mH, size 17x17x11 mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33mH UU9.8

Cuộn Cảm 30mH UU9.8

30mH, size 17x17x11 mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 30mH UU9.8

Cuộn Cảm 25MH UU9.8

25mH, size 17x17x11 mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 25MH UU9.8

Cuộn Cảm 20MH UU9.8

20MH, size 17x17x11 mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 20MH UU9.8

Cuộn Cảm 15MH UU9.8

15MH, size 17x17x11 mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15MH UU9.8

Cuộn Cảm 5MH UU9.8

5MH, size 17x17x11 mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5MH UU9.8

Cuộn Cảm 10MH UU9.8

10MH, size 17x17x11 mm

7,000 đ/Cái

Còn: 133 Cái

Cuộn Cảm 10MH UU9.8
Thegioiic live support