Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Tụ Gốm Tròn (31)

List product List gallery

Tụ Gốm Tròn 3.3nF 50V

Code 332, 3.3nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 94 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 3.3nF 50V

Tụ Gốm Tròn 1pF 50V

Code 1, 1pF, 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 622 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 1pF 50V

Tụ Gốm Tròn 2pF 50V

Code 2, 2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 472 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 2pF 50V

Tụ Gốm Tròn 2.2pF 50V

Code 2.2, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 126 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 2.2pF 50V

Tụ Gốm Tròn 3pF 50V

Code 3, 3pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 466 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 3pF 50V

Tụ Gốm Tròn 3.3pF 50V

Code 3.3, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1987 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 3.3pF 50V

Tụ Gốm Tròn 4.7pF 50V

Code 4.7, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 515 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 4.7pF 50V

Tụ Gốm Tròn 10pF 50V

Code 100, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 512 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 10pF 50V

Tụ Gốm Tròn 18pF 50V

Code 180, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 510 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 18pF 50V

Tụ Gốm Tròn 15pF 50V

Code 150, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 361 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 15pF 50V

Tụ Gốm Tròn 22pF 50V

Code 220, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 195 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 22pF 50V

Tụ Gốm Tròn 27pF 50V

Code 270, 2.2pF 50V, ±10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 519 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 27pF 50V

Tụ Gốm Tròn 33pF 50V

Code 330, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 120 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 33pF 50V

Tụ Gốm Tròn 39pF 50V

Code 390, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 551 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 39pF 50V

Tụ Gốm Tròn 47pF 50V

Code 470, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 696 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 47pF 50V

Tụ Gốm Tròn 56pF 50V

Code 560, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 565 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 56pF 50V

Tụ Gốm Tròn 68nF 50V

Code 681, 683pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 49 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 68nF 50V

Tụ Gốm Tròn 270pF 50V

Code 271, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 13 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 270pF 50V

Tụ Gốm Tròn 68pF 50V

Code 680, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 561 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 68pF 50V

Tụ Gốm Tròn 100pF 50V

Code 101, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 363 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 100pF 50V

Tụ Gốm Tròn 220pF 50V

Code 221, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ Gốm Tròn 220pF 50V

Tụ Gốm Tròn 330pF 50V

Code 331, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 32 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 330pF 50V

Tụ Gốm Tròn 470pF 50V

Code 471, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 23 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 470pF 50V

Tụ Gốm Tròn 1nF 50V

Code 102, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 431 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 1nF 50V

Tụ Gốm Tròn 10nF 50V

Code 103, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 233 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 10nF 50V

Tụ Gốm Tròn 15nF 50V

Code 153, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 186 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 15nF 50V

Tụ Gốm Tròn 22nF 50V

Code 223, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 440 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 22nF 50V

Tụ Gốm Tròn 33nF 50V

Code 333, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 547 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 33nF 50V

Tụ Gốm Tròn 47nF 50V

Code 473, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 563 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 47nF 50V

Tụ Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V

Code 104 (0.1uF), 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 186 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V

Tụ Gốm Tròn 220nF 100V

Code 224, 1pF, 100V, 10%

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 77 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 220nF 100V
Live support