Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Tụ Động Cơ AC (22)

List product List gallery

Tụ Động Cơ 20UF CBB61

20UF 450VAC, Size 50x31x43MM, 5%

63,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 20UF CBB61

Tụ Động Cơ 18UF CBB61

18UF 450VAC, Size 50x31x43MM, 5%

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 18UF CBB61

Tụ Động Cơ 16UF CBB61

16UF 450VAC, Size 50x31x43MM, 5%

57,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 16UF CBB61

Tụ Động Cơ 15UF CBB61

15UF 450VAC, Size 50x25x35MM, 5%

55,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 15UF CBB61

Tụ Động Cơ14UF CBB61

14UF 450VAC, Size 50x25x35MM, 5%

50,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ14UF CBB61

Tụ Động Cơ 12UF CBB61

12UF 450VAC, Size 50x25x35MM, 5%

45,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 12UF CBB61

Tụ Động Cơ 10UF CBB61

10UF 450VAC, Size 50x25x35MM, 5%

40,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 10UF CBB61

Tụ Động Cơ 8UFCBB61

8UF 450VAC, Size 50x25x35MM, 5%

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 8UFCBB61

Tụ Động Cơ 7UF CBB61

7UF 450VAC, Size 50x25x35MM, 5%

30,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 7UF CBB61

Tụ Động Cơ 6UF CBB61

6UF 450VAC, Size 47x20x33MM, 5%

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 6UF CBB61

Tụ Động Cơ 5UF CBB61

5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, 5%

19,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 5UF CBB61

Tụ Động Cơ 4.75UF CBB61

4.75UF 450VAC, Size 40x23x32MM, 5%

17,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 4.75UF CBB61

Tụ Động Cơ 4.5UF CBB61

4.5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, 5%

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 4.5UF CBB61

Tụ Động Cơ 4UF CBB61

4UF 450VAC, Size 40x23x32MM, 5%

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 4UF CBB61

Tụ Động Cơ 3.5UF CBB61

3.5UF 450VAC, Size 38x21x30MM, 5%

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 3.5UF CBB61

Tụ Động Cơ 3UF CBB61

3UF 450VAC, Size 38x21x30MM, 5%

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 3UF CBB61

Tụ Động Cơ 2.5UF CBB61

2.5UF 450VAC, Size 35x17x27MM, 5%

10,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 2.5UF CBB61

Tụ Động Cơ 2UF CBB61

2UF 450VAC, Size 35x12x27MM, 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 2UF CBB61

Tụ Động Cơ 1.8UF CBB61

1.8UF 450VAC, Size 35x12x27MM, 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 1.8UF CBB61

Tụ Động Cơ 1.5UF CBB61

1.5UF 450VAC, Size 35x12x22MM, 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 1.5UF CBB61

Tụ Động Cơ 1.2UF CBB61

1.2UF 450VAC, Size 35x12x22MM, 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 1.2UF CBB61

Tụ Động Cơ 1UF CBB61

1UF 450VAC, Size 35x11x20MM, 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 1UF CBB61
Live support