Tụ Dán SMD 0402 (36)

List product List gallery

Tụ 680pF 50V 0402

Tụ 680pF 10% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 997 Gói(10pcs)

Tụ 680pF 50V 0402

Tụ 68nF 50V 0402

Tụ 68nF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 998 Gói(10pcs)

Tụ 68nF 50V 0402

Tụ 6.8nF 50V 0402

Tụ 6.8nF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 995 Gói(10pcs)

Tụ 6.8nF 50V 0402

Tụ 47nF 50V 0402

Tụ 47nF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 928 Gói(10pcs)

Tụ 47nF 50V 0402

Tụ 47pF 50V 0402

Tụ 47pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 996 Gói(10pcs)

Tụ 47pF 50V 0402

Tụ 220pF 50V 0402

Tụ 220pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 986 Gói(10pcs)

Tụ 220pF 50V 0402

Tụ 10nF 25V 0402

Tụ ceramic 0.01uF 25V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 859 Gói(10pcs)

Tụ 10nF 25V 0402

Tụ 1pF 50V 0402

Tụ ceramic 1PF 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 797 Gói(10pcs)

Tụ 1pF 50V 0402

Tụ 18nF 10V 0402

Tụ ceramic18nF 10% 10V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 970 Gói(10pcs)

Tụ 18nF 10V 0402

Tụ 10uF 16V 0402

Tụ 10uF 10% 50V, SMD 0402

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 10uF 16V 0402

Tụ 47nF 25V 0402

Tụ 47nF ±10% 25V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1992 Gói(10pcs)

Tụ 47nF 25V 0402

Tụ 470nF 10V 0402

Tụ 470nF 10% 10V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1986 Gói(10pcs)

Tụ 470nF 10V 0402

Tụ 1.5pF 50V 0402

Tụ 1.5pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 1.5pF 50V 0402

Tụ 3pF 50V 0402

Tụ 3PF 10% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 976 Gói(10pcs)

Tụ 3pF 50V 0402

Tụ 4.7pF 50V 0402

Tụ 4.7pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 447 Gói(10pcs)

Tụ 4.7pF 50V 0402

Tụ 5pF 50V 0402

Tụ 5pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 996 Gói(10pcs)

Tụ 5pF 50V 0402

Tụ 7pF 50V 0402

Tụ 7PF 50V C0H, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 968 Gói(10pcs)

Tụ 7pF 50V 0402

Tụ 15pF 50V 0402

Tụ 15pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 827 Gói(10pcs)

Tụ 15pF 50V 0402

Tụ 18pF 50V 0402

Tụ 18PF 50V C0H, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1922 Gói(10pcs)

Tụ 18pF 50V 0402

Tụ 22pF 50V 0402

Tụ 22pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 166 Gói(10pcs)

Tụ 22pF 50V 0402

Tụ 33pF 50V 0402

Tụ 33pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 276 Gói(10pcs)

Tụ 33pF 50V 0402

Tụ 100pF 50V 0402

Tụ 100pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1124 Gói(10pcs)

Tụ 100pF 50V 0402

Tụ 330pF 50V 0402

Tụ 330pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 354 Gói(10pcs)

Tụ 330pF 50V 0402

Tụ 1nF 50V 0402

Tụ 1NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1207 Gói(10pcs)

Tụ 1nF 50V 0402

Tụ 470pF 50V 0402

Tụ 470pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1355 Gói(10pcs)

Tụ 470pF 50V 0402

Tụ 1.5nF 50V 0402

Tụ 1.5NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 888 Gói(10pcs)

Tụ 1.5nF 50V 0402

Tụ 2.2nF 50V 0402

Tụ 2.2NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 382 Gói(10pcs)

Tụ 2.2nF 50V 0402

Tụ 4.7nF 50V 0402

Tụ 4.7NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 434 Gói(10pcs)

 Tụ 4.7nF 50V 0402

Tụ 10nF 50V 0402

Tụ 10NF 10% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 785 Gói(10pcs)

Tụ 10nF 50V 0402

Tụ 22nF 50V 0402

Tụ 22NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 377 Gói(10pcs)

Tụ 22nF 50V 0402

Tụ 100nF (0.1uF) 50V 0402

Tụ 100NF (0.1uF) 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 232 Gói(10pcs)

Tụ 100nF (0.1uF) 50V 0402

Tụ 150nF 50V 0402

Tụ 150NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 972 Gói(10pcs)

Tụ 150nF 50V 0402

Tụ 220nF 50V 0402

Tụ 220NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 220nF 50V 0402

Tụ 330nF 50V 0402

Tụ 330NF 10% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 965 Gói(10pcs)

Tụ 330nF 50V 0402

Tụ 470nF 50V 0402

Tụ 470NF 10% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 805 Gói(10pcs)

Tụ 470nF 50V 0402

Tụ 10uF 50V 0402

Tụ 10uF 10% 50V, SMD 0402

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 10uF 50V 0402
Chat