Trụ Đồng (112)

List product List gallery

Trụ Đồng HEX-M3 Cái-Cái Dài 55mm

Dài: 55mm, ren: M3 (3mm)
OEM

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 483 Cái

Trụ Đồng HEX-M3 Cái-Cái Dài 55mm

Trụ Đồng M2 Cái-Cái Dài 10mm V1

L=10mm, ren: 2mm, đường kính ngoài: 3.2mm
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 887 Cái

Trụ Đồng M2 Cái-Cái Dài 10mm V1

Trụ Đồng M2 Cái-Cái Dài 8mm V1

L=8mm, ren: 2mm, đường kính ngoài: 3.2mm
OEM

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 917 Cái

Trụ Đồng M2 Cái-Cái Dài 8mm V1

Trụ Đồng M2 Cái-Cái Dài 5mm V1

L=5mm, ren: 2mm, đường kính ngoài: 3.2mm
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 926 Cái

Trụ Đồng M2 Cái-Cái Dài 5mm V1

Trụ Đồng M2 Đực-Cái Dài 5mm V1

L=5mm, ren: 2mm, đường kính ngoài: 3.2mm
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 920 Cái

Trụ Đồng M2 Đực-Cái Dài 5mm V1

Trụ Đồng M2 Đực-Cái Dài 8mm V1

L=8mm, ren: 2mm, đường kính ngoài: 3.2mm
Waveshare

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 801 Cái

Trụ Đồng M2 Đực-Cái Dài 8mm V1

Trụ Đồng M2 Đực-Cái Dài 10mm V1

L=10mm, ren: 2mm, đường kính ngoài: 3.2mm
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 821 Cái

Trụ Đồng M2 Đực-Cái Dài 10mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 16mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 16mm
OEM

2,050 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 16mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 14mm
OEM

1,850 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 12mm
OEM

1,650 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 10mm
OEM

1,450 đ/Cái

Hàng còn: 287 Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 8mm
OEM

1,250 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 6mm
OEM

1,050 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 5mm
OEM

950 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 4mm
OEM

850 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 3mm
OEM

750 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 16mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 16mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 16mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 14mm
OEM

1,750 đ/Cái

Hàng còn: 386 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 12mm
OEM

1,550 đ/Cái

Hàng còn: 960 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 10mm
OEM

1,350 đ/Cái

Hàng còn: 727 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 8mm
OEM

1,150 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 6mm
OEM

950 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm ,dài: 5mm
OEM

850 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 4mm
OEM

750 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 3mm
OEM

650 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 12mm
OEM

1,450 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 10mm
OEM

1,250 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 8mm
OEM

1,050 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 6mm
OEM

850 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 5mm
OEM

750 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 4mm
OEM

650 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 3mm
OEM

550 đ/Cái

Hàng còn: 102 Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 10mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V2

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 8mm
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 237 Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V2

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 6mm
OEM

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 164 Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V2

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 5mm
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V2

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 4mm
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 841 Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V2

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 3mm
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V2

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 16mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 16mm
OEM

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 16mm V2

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 14mm
OEM

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V2
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký