Thạch Anh HC49/US SMD (35)

List product List gallery

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1390 Cái

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 872 Cái

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 247 Cái

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 450 Cái

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 537 Cái

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 649 Cái

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 770 Cái

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1271 Cái

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 169 Cái

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 245 Cái

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 157 Cái

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 569 Cái

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1070 Cái

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 580 Cái

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 353 Cái

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 495 Cái

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 680 Cái

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD
Chat