Thạch Anh 3225 SMD (11)

List product List gallery

Thạch Anh 12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Thạch Anh 12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 13MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 13Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 13MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 81 Cái

Thạch Anh 16MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

Thạch Anh 20MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Thạch Anh 24MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

Thạch Anh 25MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 26MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 26Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

Thạch Anh 26MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 27.12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 27.12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27.12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

Thạch Anh 30MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 50MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 50Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

Thạch Anh 50MHz 3225 4Pin Crystal
Chat