Terminal Plug-in Gắn Ray (23)

List product List gallery

12 Chân-2EDG-UVK-5.08

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

74,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12 Chân-2EDG-UVK-5.08

11 Chân-2EDG-UVK-5.08

11 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

68,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11 Chân-2EDG-UVK-5.08

10 Chân-2EDG-UVK-5.08

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

62,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10 Chân-2EDG-UVK-5.08

9 Chân-2EDG-UVK-5.08

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

56,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9 Chân-2EDG-UVK-5.08

8 Chân-2EDG-UVK-5.08

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

50,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8 Chân-2EDG-UVK-5.08

7 Chân-2EDG-UVK-5.08

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

44,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7 Chân-2EDG-UVK-5.08

6 Chân-2EDG-UVK-5.08

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

38,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6 Chân-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

0 đ/Cái

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

5 Chân-2EDG-UVK-5.08

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

32,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5 Chân-2EDG-UVK-5.08

4 Chân-2EDG-UVK-5.08

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

26,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4 Chân-2EDG-UVK-5.08

3 Chân-2EDG-UVK-5.08

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3 Chân-2EDG-UVK-5.08

12 Chân-2EDG-UKR-5.08

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

100,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12 Chân-2EDG-UKR-5.08

11 Chân-2EDG-UKR-5.08

11 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

91,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11 Chân-2EDG-UKR-5.08

10 Chân-2EDG-UKR-5.08

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

82,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10 Chân-2EDG-UKR-5.08

9 Chân-2EDG-UKR-5.08

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

73,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9 Chân-2EDG-UKR-5.08

8 Chân-2EDG-UKR-5.08

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

64,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8 Chân-2EDG-UKR-5.08

7 Chân-2EDG-UKR-5.08

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

55,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7 Chân-2EDG-UKR-5.08

6 Chân-2EDG-UKR-5.08

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

46,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6 Chân-2EDG-UKR-5.08

5 Chân-2EDG-UKR-5.08

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

37,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5 Chân-2EDG-UKR-5.08

4 Chân-2EDG-UKR-5.08

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

28,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4 Chân-2EDG-UKR-5.08

3 Chân-2EDG-UKR-5.08

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3 Chân-2EDG-UKR-5.08

2 Chân-2EDG-UVK-5.08

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

14,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2 Chân-2EDG-UVK-5.08

2 Chân-2EDG-UKR-5.08

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

18,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2 Chân-2EDG-UKR-5.08
Chat