Terminal Plug-in Gắn Ray (22)

List product List gallery

2EDG-UVK-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

74,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

11 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

68,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

62,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

56,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

50,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

44,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

38,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

32,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

26,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

100,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

11 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

91,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

82,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

73,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

64,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 13 Set(M+F)

2EDG-UKR-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

55,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 50 Set(M+F)

2EDG-UKR-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

46,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 39 Set(M+F)

2EDG-UKR-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

37,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 50 Set(M+F)

2EDG-UKR-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

28,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 43 Set(M+F)

2EDG-UKR-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
OEM

20,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 43 Set(M+F)

2EDG-UKR-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-2P Terminal 2 Chân 5.08mm

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
ULO Electronics

14,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-2P Terminal 2 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-2P Terminal 2 Chân 5.08mm

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG
Kefa Electronics

18,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 50 Set(M+F)

2EDG-UKR-2P Terminal 2 Chân 5.08mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký