Terminal Plug-in Gắn Ray (22)

List product List gallery

2EDG-UVK-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

74,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

11 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

68,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

62,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

56,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

50,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

44,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

38,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

32,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

26,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

12 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

100,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-12P Terminal 12 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

11 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

91,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-11P Terminal 11 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

10 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

82,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-10P Terminal 10 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

9 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

73,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UKR-9P Terminal 9 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

8 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

64,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 45 Set(M+F)

2EDG-UKR-8P Terminal 8 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

7 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

55,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 50 Set(M+F)

2EDG-UKR-7P Terminal 7 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

6 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

46,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 41 Set(M+F)

2EDG-UKR-6P Terminal 6 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

5 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

37,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 50 Set(M+F)

2EDG-UKR-5P Terminal 5 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

28,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 45 Set(M+F)

2EDG-UKR-4P Terminal 4 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 45 Set(M+F)

2EDG-UKR-3P Terminal 3 Chân 5.08mm

2EDG-UVK-2P Terminal 2 Chân 5.08mm

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

14,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2EDG-UVK-2P Terminal 2 Chân 5.08mm

2EDG-UKR-2P Terminal 2 Chân 5.08mm

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

18,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 50 Set(M+F)

2EDG-UKR-2P Terminal 2 Chân 5.08mm
Chat