Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
0 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

SMD 7050 Oscillators (16)

List product List gallery

Bộ Dao Động 1MHz C7050 4Pin Oscillator

1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 1MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 2MHz C7050 4Pin Oscillator

2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 2MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 3MHz C7050 4Pin Oscillator

3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 3MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 4MHz C7050 4Pin Oscillator

4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 4MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 5MHz C7050 4Pin Oscillator

5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 5MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 6MHz C7050 4Pin Oscillator

6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 6MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 7MHz C7050 4Pin Oscillator

7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 7MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 8MHz C7050 4Pin Oscillator

8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 8MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 10MHz C7050 4Pin Oscillator

10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 10MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 12MHz C7050 4Pin Oscillator

12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 12MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 30MHz C7050 4Pin Oscillator

30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Còn: 81 Cái

Bộ Dao Động 30MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 40MHz C7050 4Pin Oscillator

40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Còn: 143 Cái

Bộ Dao Động 40MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 50MHz C7050 4Pin Oscillator

50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Còn: 16 Cái

Bộ Dao Động 50MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 80MHz C7050 4Pin Oscillator

80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

20,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

Bộ Dao Động 80MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 100MHz C7050 4Pin Oscillator

100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Còn: 117 Cái

Bộ Dao Động 100MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 125MHz C7050 4Pin Oscillator

125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Còn: 70 Cái

Bộ Dao Động 125MHz C7050 4Pin Oscillator
Thegioiic live support