Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 2MM-20MM PREWIR
0 đ/Cái
E3Z-LS81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-LS61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
320,000 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái

SMD 2520 Oscillators (16)

List product List gallery

Bộ Dao Động 125Mhz 2520 4Pin Oscillator

125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 125Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 100Mhz 2520 4Pin Oscillator

100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 100Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 80Mhz 2520 4Pin Oscillator

80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 80Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 50Mhz 2520 4Pin Oscillator

50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 50Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 40Mhz 2520 4Pin Oscillator

40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 40Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 30Mhz 2520 4Pin Oscillator

30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 30Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 12Mhz 2520 4Pin Oscillator

12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 12Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 10Mhz 2520 4Pin Oscillator

10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 10Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 8Mhz 2520 4Pin Oscillator

8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 8Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 7Mhz 2520 4Pin Oscillator

7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 7Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 6Mhz 2520 4Pin Oscillator

6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 6Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 5Mhz 2520 4Pin Oscillator

5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 5Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 4Mhz 2520 4Pin Oscillator

4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 4Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 3Mhz 2520 4Pin Oscillator

3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 3Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 2Mhz 2520 4Pin Oscillator

2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 2Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 1Mhz 2520 4Pin Oscillator

1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 1Mhz 2520 4Pin Oscillator
Thegioiic live support