Ống Gen Chịu Nhiệt (22)

List product List gallery

Ống Gen Chịu Nhiệt 1mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1mm

1,200 đ/m

Hàng còn: 532 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 1mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 1.5mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1.5mm

2,000 đ/m

Hàng còn: 633 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 1.5mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 2mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2mm

2,000 đ/m

Hàng còn: 337 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 2mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 2.5mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2.5mm

2,500 đ/m

Hàng còn: 288 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 2.5mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 3mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=3mm

2,500 đ/m

Hàng còn: 272 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 3mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 4mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=4mm

3,000 đ/m

Hàng còn: 474 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 4mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 5mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=5mm

4,000 đ/m

Hàng còn: 439 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 5mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 6mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=6mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 219 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 6mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 7mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=7mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 132 m

 Ống Gen Chịu Nhiệt 7mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 8mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=8mm

5,000 đ/m

Hàng còn: 64 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 8mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 9mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=9mm

5,000 đ/m

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 9mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 10mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=10mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 68 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 10mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 12mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=12mm

6,000 đ/m

Hàng còn: 348 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 12mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 14mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=14mm

6,500 đ/m

Hàng còn: 329 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 14mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 16mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=16mm

7,000 đ/m

Hàng còn: 179 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 16mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 18mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=18mm

10,000 đ/m

Hàng còn: 134 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 18mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 20mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=20mm

13,000 đ/m

Hàng còn: 180 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 20mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 25mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=25mm

17,000 đ/m

Hàng còn: 208 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 25mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 30mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=30mm

19,000 đ/m

Hàng còn: 89 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 30mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 35mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=35mm

22,000 đ/m

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 35mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 40mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=40mm

28,000 đ/m

Hàng còn: 15 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 40mm

Ống Gen Chịu Nhiệt 50mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=50mm

35,000 đ/m

Hàng còn: 19 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 50mm
Chat