IDC Sockets, DC Headers (125)

List product List gallery
IDC Sockets, DC Headers

Cổng DC2 30Pin 2.54 Chân Cong

2x15 chân, khoảng cách chân 2.54mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 800 Cái

Cổng DC2 30Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 18Pin 2.54 Chân Cong

2x9 chân, khoảng cách chân 2.54mm

4,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 18Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 8Pin 2.54 Chân Cong

2x4 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 8Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC3 30Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x15 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 30Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 26Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x13 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 26Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 20Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x10 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 20Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 16Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x8 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 16Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 14Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x7 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 14Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 12Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x6 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 12Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 10Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x5 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 10Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 8Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x4 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 8Pin 2.54 SMD

Cổng DC3 6Pin 2.54 SMD

Loại SMD, 2x3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC3 6Pin 2.54 SMD

Cổng DC2 64Pin 2.54 Chân Cong

2x32 chân, khoảng cách chân 2.54mm

8,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 64Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 50Pin 2.54 Chân Cong

2x25 chân, khoảng cách chân 2.54mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 50Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 40Pin 2.54 Chân Cong

2x20 chân, khoảng cách chân 2.54mm

7,100 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 40Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 34Pin 2.54 Chân Cong

2x17 chân, khoảng cách chân 2.54mm

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 420 Cái

Cổng DC2 34Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 26Pin 2.54 Chân Cong

2x18 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 140 Cái

Cổng DC2 26Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 24Pin 2.54 Chân Cong

2x12 chân, khoảng cách chân 2.54mm

5,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 24Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 20Pin 2.54 Chân Cong

2x10 chân, khoảng cách chân 2.54mm

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 497 Cái

Cổng DC2 20Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 16Pin 2.54 Chân Cong

2x8 chân, khoảng cách chân 2.54mm

4,100 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 16Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 14Pin 2.54 Chân Cong

2x7 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 14Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 10Pin 2.54 Chân Cong

2x5 chân, Pitch 2.54mm

3,400 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 10Pin 2.54 Chân Cong

Cổng DC2 64Pin 2.54 Chân Thẳng

2x32 chân, khoảng cách chân 2.54mm

8,300 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 64Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 60Pin 2.54 Chân Thẳng

2x30 chân, khoảng cách chân 2.54mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 60Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 50Pin 2.54 Chân Thẳng

2x25 chân, khoảng cách chân 2.54mm

6,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DC2 50Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 40Pin 2.54 Chân Thẳng

2x20 chân, khoảng cách chân 2.54mm

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 495 Cái

Cổng DC2 40Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 34Pin 2.54 Chân Thẳng

2x17 chân, khoảng cách chân 2.54mm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 34Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 30Pin 2.54 Chân Thẳng

2x15 chân, khoảng cách chân 2.54mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 30Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 26Pin 2.54 Chân Thẳng

2x13 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 447 Cái

Cổng DC2 26Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 20Pin 2.54 Chân Thẳng

2x10 chân, khoảng cách chân 2.54mm

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 472 Cái

Cổng DC2 20Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 16Pin 2.54 Chân Thẳng

2x8 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

Cổng DC2 16Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 14Pin 2.54 Chân Thẳng

2x7 chân, khoảng cách chân 2.54mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 14Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng DC2 10Pin 2.54 Chân Thẳng

2x5 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng DC2 10Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC 6P 2.54

2x3 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 1A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 574 Cái

Cổng IDC 6P 2.54

Cổng IDC 8P 2.54

2x4 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 1A

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 819 Cái

Cổng IDC 8P 2.54

Cổng IDC 12P 2.54

2x6 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 1A

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 814 Cái

Cổng IDC 12P 2.54

Cổng IDC 10P 2.54

2x5 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 1A

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 75 Cái

Cổng IDC 10P 2.54

Cổng IDC 14P 2.54

2x7 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 1A

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 1687 Cái

Cổng IDC 14P 2.54

Cổng IDC 18P 2.54

2x9 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 1A

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Cổng IDC 18P 2.54

Cổng IDC 16P 2.54

2x8 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 1A

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Cổng IDC 16P 2.54
Chat