Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
0 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

HC49/US SMD Crystals (35)

List product List gallery

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 75 Cái

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 14 Cái

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 386 Cái

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 647 Cái

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 450 Cái

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 45 Cái

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 326 Cái

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 669 Cái

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 895 Cái

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

1,400 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 191 Cái

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 245 Cái

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 68 Cái

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 171 Cái

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 996 Cái

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 184 Cái

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 794 Cái

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 95 Cái

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 93 Cái

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 96 Cái

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 412 Cái

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 92 Cái

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 604 Cái

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 680 Cái

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD
Thegioiic live support