Domino Khối JF5, JX5, IN (44)

List product List gallery

JX5-1002 Đầu Nối Dây 2 Cực 10A 500V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3
OEM

2,700 đ/Cái

Hết hàng

JX5-1002 Đầu Nối Dây 2 Cực 10A 500V

IN13BK-C Terminal 3 Cực 20A 600V

Cỡ dây: 0.75-2mm2, ốc M3
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

IN13BK-C Terminal 3 Cực 20A 600V

IN20BK-C Terminal 3 Cực 30A 600V

Cỡ dây: 2-3.5mm2, ốc M4
OEM

10,000 đ/Cái

Hết hàng

IN20BK-C Terminal 3 Cực 30A 600V

IN200BK-C Terminal 1 Cực 240A 600V

Cỡ dây: 38-100mm2, ốc M10
OEM

48,000 đ/Cái

Hết hàng

IN200BK-C Terminal 1 Cực 240A 600V

IN60BK-C Terminals 1 Cực 90A 600V Gắn Ray

Cỡ dây: 14-22mm2, ốc M6
OEM

14,500 đ/Cái

Hết hàng

IN60BK-C Terminals 1 Cực 90A 600V Gắn Ray

IN30BK-C Terminal 3 Cực 50A 600V

Cỡ dây: 3.5-8mm2, ốc M4
OEM

12,700 đ/Cái

Hết hàng

IN30BK-C Terminal 3 Cực 50A 600V

IN12BK-C Terminal 2 Cực 20A 600V

Cỡ dây: 0.75-2mm2, ốc M3
OEM

5,800 đ/Cái

Hết hàng

IN12BK-C Terminal 2 Cực 20A 600V

IN100BK-C Terminal 1 Cực 130A 600V

Cỡ dây: 22-38mm2, ốc M8
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

IN100BK-C Terminal 1 Cực 130A 600V

IN411BK-C Terminal 1 Cực 60A 600V Gắn Ray

Cỡ dây: 8-14mm2, ốc M4
OEM

7,300 đ/Cái

Hết hàng

IN411BK-C Terminal 1 Cực 60A 600V Gắn Ray

JF5-25/5 Domino Khối 5 Cực 100A 660V

Cỡ dây: 10~25mm2
OEM

89,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-25/5 Domino Khối 5 Cực 100A 660V

JF5-10/5 Domino Khối 5 Cực 60A 660V

Cỡ dây: 4~10mm2
OEM

79,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-10/5 Domino Khối 5 Cực 60A 660V

JF5-6/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 40A 660V

Cỡ dây: 2.5~6mm2
OEM

72,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-6/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 40A 660V

JF5-4/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 30A 660V

Cỡ dây: 0.5~4mm2
OEM

63,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-4/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 30A 660V

JF5-2.5/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 25A 660V

Cỡ dây: 0.5~2.5mm2
OEM

59,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-2.5/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 25A 660V

JF5-1.5/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 17.5A 660V

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2
OEM

54,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-1.5/5 Đầu Nối Dây 5 Cực 17.5A 660V

JF5-25/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 100A 660V

Cỡ dây: 10~25mm2
OEM

60,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-25/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 100A 660V

JF5-10/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 60A 660V

Cỡ dây: 4~10mm2
OEM

53,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-10/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 60A 660V

JF5-6/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 40A 660V

Cỡ dây: 2.5~6mm2
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-6/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 40A 660V

JF5-4/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 30A 660V

Cỡ dây: 0.5~4mm2
OEM

37,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-4/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 30A 660V

JF5-2.5/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 25A 660V

Cỡ dây: 0.5~2.5mm2
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-2.5/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 25A 660V

JF5-1.5/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 17.5A 660V

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2
OEM

20,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-1.5/3 Đầu Nối Dây 3 Cực 17.5A 660V

JF5-25/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 100A 660V

Cỡ dây: 10~25mm2
OEM

48,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-25/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 100A 660V

JF5-10/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 60A 660V

Cỡ dây: 4~10mm2
OEM

39,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-10/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 60A 660V

JF5-6/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 40A 660V

Cỡ dây: 2.5~6mm2
OEM

31,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-6/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 40A 660V

JF5-4/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 30A 660V

Cỡ dây: 2.5~4mm2
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-4/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 30A 660V

JF5-2.5/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 25A 660V

Cỡ dây: 0.5~2.5mm2
OEM

19,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-2.5/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 25A 660V

JF5-1.5/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 17.5A 660V

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2
OEM

13,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-1.5/2 Đầu Nối Dây 2 Cực 17.5A 660V

JF5-25/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 100A 660V

Cỡ dây: 10~25mm2
OEM

34,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-25/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 100A 660V

JF5-10/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 60A 660V

Cỡ dây: 4~10mm2
OEM

26,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-10/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 60A 660V

JF5-6/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 40A 660V

Cỡ dây: 2.5~6mm2
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-6/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 40A 660V

JF5-4/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 30A 660V

Cỡ dây: 2.5~4mm2
OEM

13,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-4/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 30A 660V

JF5-2.5/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 25A 660V

Cỡ dây: 0.5~2.5mm2
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-2.5/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 25A 660V

JF5-1.5/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 10A 660V

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

JF5-1.5/1 Đầu Nối Dây 1 Cực 10A 660V

JX5-1003 Đầu Nối Dây 3 Cực 10A 500V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3
OEM

3,200 đ/Cái

Hết hàng

JX5-1003 Đầu Nối Dây 3 Cực 10A 500V

JX5-1005 Đầu Nối Dây 5 Cực 10A 500V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3
OEM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

JX5-1005 Đầu Nối Dây 5 Cực 10A 500V

JX5-1010 Đầu Nối Dây 10 Cực 10A 500V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3
OEM

10,500 đ/Cái

Hết hàng

JX5-1010 Đầu Nối Dây 10 Cực 10A 500V

JX5-2002 Đầu Nối Dây 2 Cực 20A 500V

Cỡ dây: 0.5-6mm2, ốc M3
OEM

4,600 đ/Cái

Hết hàng

JX5-2002 Đầu Nối Dây 2 Cực 20A 500V

JX5-2003 Đầu Nối Dây 3 Cực 20A 500V

Cỡ dây: 0.5-6mm2, ốc M3
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

JX5-2003 Đầu Nối Dây 3 Cực 20A 500V

JX5-2005 Đầu Nối Dây 5 Cực 20A 500V

Cỡ dây: 0.5-6mm2, ốc M3
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

JX5-2005 Đầu Nối Dây 5 Cực 20A 500V

JX5-2010 Đầu Nối Dây 10 Cực 20A 500V

Cỡ dây: 0.5-6mm2, ốc M3
OEM

17,000 đ/Cái

Hết hàng

JX5-2010 Đầu Nối Dây 10 Cực 20A 500V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký