Domino Khối Hàn PCB (44)

List product List gallery

HB8.25-7 Terminal 7 Cực 20A 300V 8.25mm

Khoảng cách chân: 8.25mm; 7 cực; 300V 20A, hàn PCB
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 418 Cái

HB8.25-7 Terminal 7 Cực 20A 300V 8.25mm

2P-KF49-9.5 Terminal 2 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 2 cực; 300V 25A, hàn PCB
Kefa Electronics

1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF49-9.5 Terminal 2 Cực 25A 300V 9.5mm

KF1000-8 Terminal 8 Cực 24A 450V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 8 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

5,700 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-8 Terminal 8 Cực 24A 450V 10mm

KF1000-7 Terminal 7 Cực 24A 450V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 7 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

5,500 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-7 Terminal 7 Cực 24A 450V 10mm

KF1000-6 Terminal 6 Cực 24A 450V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 6 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

5,200 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-6 Terminal 6 Cực 24A 450V 10mm

KF1000-5 Terminal 5 Cực 24A 450V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 5 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

4,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-5 Terminal 5 Cực 24A 450V 10mm

KF1000-4 Terminal 4 Cực 24A 450V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 4 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

4,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-4 Terminal 4 Cực 24A 450V 10mm

KF1000-3 Terminal 3 Cực 24A 450V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 3 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

3,400 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-3 Terminal 3 Cực 24A 450V 10mm

KF1000-2 Terminal 2 Cực 24A 450V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 2 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

1,900 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-2 Terminal 2 Cực 24A 450V 10mm

HB762-10 Terminal 10 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 10 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

6,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-10 Terminal 10 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-9 Terminal 9 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 9 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

5,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-9 Terminal 9 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-8 Terminal 8 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 8 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

5,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-8 Terminal 8 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-7 Terminal 7 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 7 cực; 450V 24A, hàn PCB
OEM

4,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-7 Terminal 7 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-6 Terminal 6 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 6 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

4,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-6 Terminal 6 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-5 Terminal 5 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 5 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

3,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-5 Terminal 5 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-4 Terminal 4 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 4 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

3,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-4 Terminal 4 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-3 Terminal 3 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 3 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

2,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-3 Terminal 3 Cực 24A 450V 7.62mm

HB762-2 Terminal 2 Cực 24A 450V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 2 cực; 450V 24A, hàn PCB
Kefa Electronics

2,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-2 Terminal 2 Cực 24A 450V 7.62mm

KF7.62-10 Terminal 10 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 10 cực; 20A 300V, hàn PCB
Kefa Electronics

5,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-10 Terminal 10 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-9 Terminal 9 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 9 cực; 20A 300V, hàn PCB
OEM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-9 Terminal 9 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-8 Terminal 8 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 8 cực; 20A 300V, hàn PCB
Kefa Electronics

4,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-8 Terminal 8 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-7 Terminal 7 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 7 cực; 20A 300V, hàn PCB
Kefa Electronics

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-7 Terminal 7 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-6 Terminal 6 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 6 cực; 20A 300V, hàn PCB
Kefa Electronics

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

KF7.62-6 Terminal 6 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-5 Terminal 5 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 5 cực; 20A 300V, hàn PCB
Kefa Electronics

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-5 Terminal 5 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-4 Terminal 4 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 4 cực; 20A 300V, hàn PCB
Kefa Electronics

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 779 Cái

KF7.62-4 Terminal 4 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-3 Terminal 3 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 3 cực; 20A 300V, hàn PCB
Kefa Electronics

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1372 Cái

KF7.62-3 Terminal 3 Cực 20A 300V 7.62mm

KF7.62-2 Terminal 2 Cực 20A 300V 7.62mm

Khoảng cách chân: 7.62mm; 2 cực; 300V 20A, hàn PCB
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 622 Cái

KF7.62-2 Terminal 2 Cực 20A 300V 7.62mm

HB9500-2 Terminal 2 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 2 cực; 300V 25A, hàn PCB
Kefa Electronics

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

HB9500-2 Terminal 2 Cực 25A 300V 9.5mm

KF55C-2 Terminal 2 Cực 32A 750V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 2 cực; 750V 32A, hàn PCB
Kefa Electronics

2,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-2 Terminal 2 Cực 32A 750V 10mm

HB9500-3 Terminal 3 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 3 cực; 300V 25A, hàn PCB
OEM

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 1344 Cái

HB9500-3 Terminal 3 Cực 25A 300V 9.5mm

KF55C-3 Terminal 3 Cực 32A 750V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 3 cực; 750V 32A, hàn PCB
Kefa Electronics

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-3 Terminal 3 Cực 32A 750V 10mm

HB9500-4 Terminal 4 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 4 cực; 300V 25A, hàn PCB
Kefa Electronics

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 762 Cái

HB9500-4 Terminal 4 Cực 25A 300V 9.5mm

KF55C-4 Terminal 4 Cực 32A 750V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 4 cực; 750V 32A, hàn PCB
Kefa Electronics

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-4 Terminal 4 Cực 32A 750V 10mm

HB9500-5 Terminal 5 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 5 cực; 300V 25A, hàn PCB
Kefa Electronics

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

HB9500-5 Terminal 5 Cực 25A 300V 9.5mm

KF55C-5 Terminal 5 Cực 32A 750V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 5 cực; 750V 32A, hàn PCB
Kefa Electronics

5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-5 Terminal 5 Cực 32A 750V 10mm

HB9500-6 Terminal 6 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 6 cực; 300V 25A, hàn PCB
Kefa Electronics

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

HB9500-6 Terminal 6 Cực 25A 300V 9.5mm

HB9500-7 Terminal 7 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 7 cực; 300V 25A, hàn PCB
OEM

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 700 Cái

HB9500-7 Terminal 7 Cực 25A 300V 9.5mm

KF55C-6 Terminal 6 Cực 32A 750V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 6 cực; 750V 32A, hàn PCB
Kefa Electronics

6,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-6 Terminal 6 Cực 32A 750V 10mm

KF55C-7 Terminal 7Cực 32A 750V 10mm

Khoảng cách chân: 10mm; 7 cực; 750V 32A, hàn PCB
Kefa Electronics

7,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-7 Terminal 7Cực 32A 750V 10mm

HB9500-8 Terminal 8 Cực 25A 300V 9.5mm

Khoảng cách chân: 9.5mm; 8 cực; 300V 25A, hàn PCB
Kefa Electronics

8,300 đ/Cái

Hàng còn: 637 Cái

HB9500-8 Terminal 8 Cực 25A 300V 9.5mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký