Điện Trở Xuyên Lỗ 5W (61)

List product List gallery

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 73 Cái

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 204 Cái

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

5W 5%, Size: 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 219 Cái

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 167 Cái

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 128 Cái

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 420 Cái

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 507 Cái

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W
Điện Trở 0.5 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

2.2R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Điện Trở 2.2 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu
Chat