Phone

(28)3896.8699-0972924961

Điện Trở Xuyên Lỗ 3W (70)

List product List gallery
1% 5%
Điện Trở 820K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 390K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 330K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 270K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 220K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 180K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 150K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 120K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 82K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 68K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 56K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 47K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 39K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 27K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 22K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 18K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 15K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 12K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 9.1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 8.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 6.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3.9K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3.3K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.5K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 820 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Thegioiic live support