Điện Trở Xuyên Lỗ 3W (70)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 820K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

820K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 820K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 680K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

680K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 680K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

560K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 560K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 470K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

470K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 470K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 390K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

390K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 390K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 330K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

330K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 330K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 270K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

270K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 270K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

220K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 220K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 180K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

180K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 180K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 150K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

150K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 150K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 120K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

120K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 120K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 100K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

100K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 100K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 82K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

82K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 82K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 68K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

68K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 68K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 56K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

56K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 56K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 47K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

47K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 169 Cái

Điện Trở 47K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 39K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

39K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 39K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 33K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

33K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 33K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 27K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

27K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 27K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 22K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

22K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 196 Cái

Điện Trở 22K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 18K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

18K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 18K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 15K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

15K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

Điện Trở 15K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 12K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

12K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 12K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

10K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 164 Cái

Điện Trở 10K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 9.1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

9.1K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 9.1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 8.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

8.2K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 8.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

6.8K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 6.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.6K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

5.6K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 5.6K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

4.7K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

Điện Trở 4.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.9K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

3.9K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 3.9K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

3.3K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 3.3K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

2.7K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 2.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

2.2K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 180 Cái

Điện Trở 2.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1.8K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.5K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1.5K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.5K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1.2K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1K Ohm 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 185 Cái

Điện Trở 1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 820 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

560R 3W 5%

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 187 Cái

Điện Trở 560 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Chat