Phone

(28)3896.8699-0972924961

Điện Trở Xuyên Lỗ 2W (149)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

5.1 Ohm 2W 5%

400 đ/Cái

Còn: 90 Cái

Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

0.47 Ohm 2W 5%

400 đ/Cái

Còn: 38 Cái

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 330K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 220K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 82K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 68K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 47K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 22K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

22K Ohm 2W 5%

400 đ/Cái

Còn: 346 Cái

Điện Trở 22K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 6.8K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3.3K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.5K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.2K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 330 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 220 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 150 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 120 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 91 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 68 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 56 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 15 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 6.8 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Thegioiic live support