Điện Trở Xuyên Lỗ 2W (146)

List product List gallery
1% 5%
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

0.47 Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 382 Cái

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.6M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

220K Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 485 Cái

Điện Trở 220K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 82K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.3M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 22K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

22K Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Điện Trở 22K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 6.8K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3.3K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.3M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.5K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.2K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1K Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

Điện Trở 1K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

330 Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Điện Trở 330 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

220 Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 522 Cái

Điện Trở 220 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 150 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 120 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 91 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 68 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 56 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 15 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

10 Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 214 Cái

Điện Trở 10 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

2.2 Ohm 2W 5%

500 đ/Cái

Hàng còn: 812 Cái

Điện Trở 2.2 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 0.5 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Chat