Điện Trở Xuyên Lỗ 1W (109)

List product List gallery
1% 5%
Điện Trở 820 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 750 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 510 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 680 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

560R 1W 1%

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Điện Trở 560 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 470 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 390 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

330R 1W 1%

400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Điện Trở 330 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 300 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 270 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 220 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 180 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 150 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

120R 1W 1%

400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Điện Trở 120 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 100 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 91 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 68 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 56 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 47 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 39 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 33 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

33R 1W 1%

400 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

Điện Trở 33 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 22 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

22R 1W 1%

400 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

Điện Trở 22 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 15 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 10 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 6.8 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 5.6 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 4.7 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 2.2 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 1 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0.5 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

0.5R 1W 1%

400 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.5 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

0R 1W 1%

400 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 3.3M Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3M Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2M Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2M Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.5M Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 910K Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 820K Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680K Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560K Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Chat