Phone

(28)3896.8699-0972924961

Điện Trở Xuyên Lỗ 1/4W (194)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 3K Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

3K Ohm 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 18 Gói(50pcs)

Điện Trở 3K Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

2R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 33 Gói(50con)

Điện Trở 2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 750K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

750K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 750K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 240K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

240K Ohm 0.25W 5%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 39 Gói(50pcs)

Điện Trở 240K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 200K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

200k Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 200K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 62K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

62K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 33 Gói(50pcs)

Điện Trở 62K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 36K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

36K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 36K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 30K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

30K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 34 Gói(50pcs)

Điện Trở 30K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 24K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

24K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 34 Gói(50pcs)

Điện Trở 24K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 13K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

13K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 32 Gói(50pcs)

Điện Trở 13K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 29 Gói(50pcs)

Điện Trở 3K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.4K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.4K Ohm 0.25W 5%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 25 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.4K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 510 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

510R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 27 Gói(50pcs)

Điện Trở 510 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 240 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

240R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 28 Gói(50pcs)

Điện Trở 240 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.7R 0.25W 5%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

0R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 30 Gói(50pcs)

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

0R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

1R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 30 Gói(50pcs)

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

1R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 14 Gói(50pcs)

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

1.8R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

1.8R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.2R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

2.2R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 15 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3.3R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

3.9R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

3.3R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 101 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3.9R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

4.7R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 16 Gói(50pcs)

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

4.7R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 32 Gói(50pcs)

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

5.1R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 1 Gói(50pcs)

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

5.1R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

5.6 Ohm 5% 0.25W 4 Vòng Màu

5.6 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

1,500 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 36 Gói(50con)

5.6 Ohm 5% 0.25W 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

6.8R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 31 Gói(50pcs)

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

6.8R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 45 Gói(50pcs)

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

8.2R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 34 Gói(50pcs)

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

8.2R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 41 Gói(50pcs)

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

10R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 30 Gói(50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

12R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

12R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 39 Gói(50pcs)

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

10R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 10 Gói(50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu
Thegioiic live support