Điện Trở Xuyên Lỗ 1/4W (197)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

0R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

1R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 26 Gói(50pcs)

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

1.8R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 30 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 22 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

22 Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 16 Gói(50pcs)

Điện Trở 22 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.2R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.7R 0.25W 5%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 20 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3.3R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 47 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3.9R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

4.7R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 28 Gói(50pcs)

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

5.1R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

6.8R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 20 Gói(50pcs)

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

8.2R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 25 Gói(50pcs)

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

10R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 3 Gói(50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

12R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 31 Gói(50pcs)

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

15R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 20 Gói(50pcs)

Điện Trở 15 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 18 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

18R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 18 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 27 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

277R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 27 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 33 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

33R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 30 Gói(50pcs)

Điện Trở 33 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 39 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

39R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 33 Gói(50pcs)

Điện Trở 39 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 47 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

47R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 24 Gói(50pcs)

Điện Trở 47 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 51 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

51R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 6 Gói(50pcs)

Điện Trở 51 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 56 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

56R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 56 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 68 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

68R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 18 Gói(50pcs)

Điện Trở 68 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 75 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

75R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 9 Gói(50pcs)

Điện Trở 75 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 82 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

82R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 82 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 100 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

100R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 52 Gói(50pcs)

Điện Trở 100 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

120R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 12 Gói(50pcs)

Điện Trở 120 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 150 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

150R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 20 Gói(50pcs)

Điện Trở 150 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 180 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

180R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 180 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 210 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

210R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 210 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

220R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 10 Gói(50pcs)

Điện Trở 220 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 240 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

240R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 2 Gói(50pcs)

Điện Trở 240 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 270 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

270R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 270 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 300 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

300R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 300 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

330R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 330 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 360 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

360R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 360 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 390 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

390R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 390 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 470 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

470R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 29 Gói(50pcs)

Điện Trở 470 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 510 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

150R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 14 Gói(50pcs)

Điện Trở 510 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

560R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 18 Gói(50pcs)

Điện Trở 560 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu
Chat