Điện Trở Xuyên Lỗ 1/2W (141)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 0 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

0R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0.33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

0.33R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 0.33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.4 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

2.4R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hàng còn: 7 Gói(10con)

Điện Trở 2.4 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

4.7R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

10R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 10 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

15R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 15 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 22 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

22R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 22 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

33R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 39 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

39R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 39 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 47 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

47R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 47 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 56 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

56R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 56 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 68 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

68R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 68 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

91 Ohm 1% Điện Trở 1/2W 5 Vòng Màu

91R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

91 Ohm 1% Điện Trở 1/2W 5 Vòng Màu

Điện Trở 100 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

100R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 100 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

120R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 120 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 150 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

150R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 150 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 180 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

180R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 180 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

220R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 220 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 270 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

270R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 270 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 300 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

300R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 300 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

330R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 330 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 390 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

390R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 390 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 470 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

470R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 470 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 510 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

510R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 510 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

560R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 560 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 680 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

680R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 680 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 750 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

750R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 750 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 820 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

820R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 820 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 910 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

910R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 910 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1K Ohm 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.2K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1.2K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1.2K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1.5K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1.8K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

2.7K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 2.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.3K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

3.3K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 3.3K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.9K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

3.9K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 3.9K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

4.7K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 4.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 5.6K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

5.6K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 5.6K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 6.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

6.8K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 6.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 7.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

7.5K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 7.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu
Chat