Điện Trở Vòng Màu 5W (23)

List product List gallery
Điện Trở 0.5 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

2.7R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

Điện Trở 2.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

3.3R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

Điện Trở 3.3 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

4.7R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 336 Cái

Điện Trở 4.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.6 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

5.6R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 429 Cái

Điện Trở 5.6 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

6.8R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 410 Cái

Điện Trở 6.8 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

15R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

Điện Trở 15 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 22 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

22R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 218 Cái

Điện Trở 22 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 33 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

33R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Điện Trở 33 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 47 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

47R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 360 Cái

Điện Trở 47 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 56 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

56R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 234 Cái

Điện Trở 56 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 68 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

68R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 346 Cái

Điện Trở 68 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 100 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

100R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 213 Cái

Điện Trở 100 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

120R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

Điện Trở 120 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 150 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

150R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

Điện Trở 150 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

220R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 277 Cái

Điện Trở 220 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

330R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 319 Cái

Điện Trở 330 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 470 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

470R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 437 Cái

Điện Trở 470 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

560R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 362 Cái

Điện Trở 560 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 680 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

680R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 432 Cái

Điện Trở 680 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

1K Ohm 5W 5%

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 146 Cái

Điện Trở 1K Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu
Chat