Phone

(28)3896.8699-0972924961

Điện Trở Dãy, Mạng (18)

List product List gallery

Điện Trở Thanh 16Pin 100K Ohm 104

100K ohm (Code 104) 16Pin 2%

91,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Thanh 16Pin 100K Ohm 104

Điện Trở Thanh 9Pin 100 Ohm 101

100R (Code 101J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 973 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 100 Ohm 101

Điện Trở Thanh 5Pin 470 Ohm 471

470R (Code 471J) 5Pins 5%

700 đ/Cái

Còn: 311 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 470 Ohm 471

Điện Trở Thanh 5Pin 2.2K Ohm 222

2.2K Ohm (Code 222J) 5Pins 5%

700 đ/Cái

Còn: 290 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 2.2K Ohm 222

Điện Trở Thanh 9Pin 470 Ohm 471

470R (Code 471J) 9Pins 5%

800 đ/Cái

Còn: 894 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 470 Ohm 471

Điện Trở Thanh 9Pin 2.2K Ohm 222

2.2K (Code 222J) 9Pins 5%

900 đ/Cái

Còn: 663 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 2.2K Ohm 222

Điện Trở Thanh 8Pin 330 Ohm 331

330R (Code 331J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 1078 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 330 Ohm 331

Điện Trở Thanh 8Pin 4.7k Ohm 472

4.7K Ohm (Code 472J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 588 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 4.7k Ohm 472

Điện Trở Thanh 8Pin 10K Ohm 103

10K Ohm (Code 103J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 296 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 10K Ohm 103

Điện Trở Thanh 8Pin 1K Ohm 102

1K Ohm (Code 102J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 219 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 1K Ohm 102

Điện Trở Thanh 5Pin 1K Ohm 102

1K Ohm (Code 102J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Còn: 635 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 1K Ohm 102

Điện Trở Thanh 5Pin 330 Ohm 331

330R (Code 331J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Còn: 1478 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 330 Ohm 331

Điện Trở Thanh 9Pin 330 Ohm 331

330R (Code 331J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 1035 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 330 Ohm 331

Điện Trở Thanh 5Pin 10K Ohm 103

10K Ohm (Code 103J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Còn: 600 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 10K Ohm 103

Điện Trở Thanh 5Pin 4.7K Ohm 472

4.7K Ohm (Code 472J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Thanh 5Pin 4.7K Ohm 472

Điện Trở Thanh 9Pin 1K Ohm 102

1K Ohm (Code 102J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 1276 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 1K Ohm 102

Điện Trở Thanh 9Pin 4.7K Ohm 472

4.7K Ohm (Code 472J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 4.7K Ohm 472

Điện Trở Thanh 9Pin 10K Ohm 103

10K Ohm (Code 103J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 313 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 10K Ohm 103
Thegioiic live support