Điện Trở Dán SMD 0603 (166)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 300 Ohm 0603 1%

300 Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 98 Gói(50pcs)

Điện Trở 300 Ohm 0603 1%

Điện Trở 162K Ohm 0603 1%

162K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 33 Gói(50pcs)

Điện Trở 162K Ohm 0603 1%

Điện Trở 84.5K Ohm 0603 1%

84.5K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 84.5K Ohm 0603 1%

Điện Trở 13K Ohm 0603 1%

13K (Code 133), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 23 Gói(50pcs)

Điện Trở 13K Ohm 0603 1%

Điện Trở 532K Ohm 0603 1%

532K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 532K Ohm 0603 1%

Điện Trở 10.2K Ohm 0603 1%

10.2K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 10.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 53.6K Ohm 0603 1%

53.6K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 53.6K Ohm 0603 1%

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 1%

49.9K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 95 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 1%

Điện Trở 2.87K Ohm 0603 1%

2.87K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 82 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.87K Ohm 0603 1%

Điện Trở 2.32K Ohm 0603 1%

2.32K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 73 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.32K Ohm 0603 1%

Điện Trở 75K Ohm 0603 5%

75K Ohm (Code 752), 1/10W 5% SMD 0603

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 96 Gói(50pcs)

Điện Trở 75K Ohm 0603 5%

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 5%

40.2K Ohm, 1/10W 5% SMD 0603

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 80 Gói(50pcs)

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 5%

Điện Trở 34.8K Ohm 0603 5%

34.8K Ohm, 1/10W 5% SMD 0603

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 78 Gói(50pcs)

Điện Trở 34.8K Ohm 0603 5%

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 5%

49.9K Ohm, 1/10W 5% SMD 0603

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 62 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 5%

Điện Trở 301 Ohm 0603 1%

301 Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 72 Gói(50pcs)

Điện Trở 301 Ohm 0603 1%

Điện Trở 510 Ohm 0603 1%

510 Ohm (Code 511), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 70 Gói(50pcs)

Điện Trở 510 Ohm 0603 1%

Điện Trở 75K Ohm 0603 1%

75K Ohm (Code 752), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 40 Gói(50pcs)

Điện Trở 75K Ohm 0603 1%

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 1%

40.2K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50con)

Hàng còn: 66 Gói(50con)

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 0 Ohm 0603 1%

0R (Code R0), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 335 Gói(50pcs)

Điện Trở 0 Ohm 0603 1%

Điện Trở 1 Ohm 0603 1%

1R (Code 1R0), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50 pcs)

Hàng còn: 100 Gói(50 pcs)

Điện Trở 1 Ohm 0603 1%

Điện Trở 10 Ohm 0603 1%

10R (Code 100), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 200 Gói (50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 0603 1%

Điện Trở 20 Ohm 0603 1%

20R (Code 200), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 60 Gói (50pcs)

Điện Trở 20 Ohm 0603 1%

Điện Trở 31 Ohm 0603 1%

31R (Code 310), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 31 Ohm 0603 1%

Điện Trở 22 Ohm 0603 1%

22R (Code 220), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 70 Gói (50pcs)

Điện Trở 22 Ohm 0603 1%

Điện Trở 33 Ohm 0603 1%

33R (Code 330), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 7 Gói (50pcs)

Điện Trở 33 Ohm 0603 1%

Điện Trở 49.9 Ohm 0603 1%

49.9R (Code 49R9), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 129 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9 Ohm 0603 1%

Điện Trở 47 Ohm 0603 1%

47R (Code 470), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 139 Gói (50pcs)

Điện Trở 47 Ohm 0603 1%

Điện Trở 56 Ohm 0603 1%

56R (Code 560), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 95 Gói (50pcs)

Điện Trở 56 Ohm 0603 1%

Điện Trở 100 Ohm 0603 1%

100R (Code 101), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 273 Gói (50pcs)

Điện Trở 100 Ohm 0603 1%

Điện Trở 120 Ohm 0603 1%

120R (Code 121), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 80 Gói (50pcs)

Điện Trở 120 Ohm 0603 1%

Điện Trở 150 Ohm 0603 1%

150R (Code 151), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 94 Gói (50pcs)

Điện Trở 150 Ohm 0603 1%

Điện Trở 180 Ohm 0603 1%

180R (Code 181), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 125 Gói(50pcs)

Điện Trở 180 Ohm 0603 1%

Điện Trở 220 Ohm 0603 1%

220R (Code 221), 1/10W 1% SMD 06030

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 230 Gói (50pcs)

Điện Trở 220 Ohm 0603 1%

Điện Trở 330 Ohm 0603 1%

330R (Code 331), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 98 Gói (50pcs)

Điện Trở 330 Ohm 0603 1%

Điện Trở 470 Ohm 0603 1%

470R (Code 471), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 108 Gói (50pcs)

Điện Trở 470 Ohm 0603 1%

Điện Trở 560 Ohm 0603 1%

560R (Code 561), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 69 Gói (50pcs)

Điện Trở 560 Ohm 0603 1%

Điện Trở 680 Ohm 0603 1%

680R (Code 681), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 97 Gói (50pcs)

Điện Trở 680 Ohm 0603 1%

Điện Trở 1K Ohm 0603 1%

1K Ohm (Code 102), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 278 Gói (50pcs)

Điện Trở 1K Ohm 0603 1%

Điện Trở 1.2K Ohm 0603 1%

1.2K Ohm (Code 122), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 126 Gói (50pcs)

Điện Trở 1.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 1.5K Ohm 0603 1%

1.5K Ohm (Code 152), 1/10W 1% SMD 0603

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 117 Gói (50pcs)

Điện Trở 1.5K Ohm 0603 1%
Live support