Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đế IC, IC Sockets (25)

List product List gallery

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 6 chân cắm xuyên lỗ

400 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

400 đ/Cái

Hàng còn: 542 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

450 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

500 đ/Cái

Hàng còn: 119 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Hàng còn: 730 Cái

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

650 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

750 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

650 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

890 đ/Cái

Hàng còn: 885 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

850 đ/Cái

Hàng còn: 83 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

1,150 đ/Cái

Hàng còn: 121 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 590 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1435 Cái

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 120 Cái

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 471 Cái

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 892 Cái

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Đế IC 24  Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 429 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 466 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT
Thegioiic live support