Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đế IC, IC Sockets (25)

List product List gallery

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 6 chân cắm xuyên lỗ

400 đ/Cái

Còn: 111 Cái

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

500 đ/Cái

Còn: 970 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Còn: 698 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 431 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Còn: 872 Cái

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 136 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

750 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

800 đ/Cái

Còn: 148 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

700 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

900 đ/Cái

Còn: 885 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

900 đ/Cái

Còn: 144 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Còn: 129 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Còn: 667 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

2,500 đ/Cái

Còn: 1440 Cái

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

4,000 đ/Cái

Còn: 490 Cái

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

4,500 đ/Cái

Còn: 892 Cái

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

5,000 đ/Cái

Còn: 120 Cái

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,500 đ/Cái

Còn: 481 Cái

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,800 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Đế IC 24  Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 89 Cái

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 429 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

6,500 đ/Cái

Còn: 195 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 469 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT
Thegioiic live support