Dây Bus Jumper Dupont 2.54mm (22)

List product List gallery

Dây Jumper Đôi 2x20Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

28,000 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x20Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x16Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

22,600 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x16Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x15Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

21,100 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x15Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x14Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

19,700 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x14Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x13Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

18,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x13Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x12Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

17,000 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x12Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x11Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

15,500 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x11Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x10Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

14,000 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x10Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x9Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

12,600 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x9Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x8Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

11,500 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x8Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x7Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

9,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x7Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x6Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x6Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x5Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

7,000 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x5Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x4Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

5,600 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x4Pin Dài 30CM

Dây Jumper Đôi 2x3Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái 2 hàng

4,200 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Jumper Đôi 2x3Pin Dài 30CM

Dây Jumper 4Pin Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 100 Sợi

Dây Jumper 4Pin Dài 40CM

Dây Jumper 6Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

5,400 đ/Cái

Hàng còn: 84 Cái

 Dây Jumper 6Pin Dài 30CM

Dây Jumper 2Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

2,900 đ/Dây

Hàng còn: 141 Dây

Dây Jumper 2Pin Dài 30CM

Dây Jumper 3Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

3,500 đ/Dây

Hàng còn: 295 Dây

Dây Jumper 3Pin Dài 30CM

Dây Jumper 4Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

3,900 đ/Dây

Hàng còn: 42 Dây

Dây Jumper 4Pin Dài 30CM

Dây Jumper 5Pin Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

4,400 đ/Dây

Hàng còn: 407 Dây

Dây Jumper 5Pin Dài 30CM

Dây Jumper 3Pin Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

2,800 đ/Dây

Hàng còn: 362 Dây

Dây Jumper 3Pin Dài 20CM
Chat