Dây Bus 2.0mm (14)

List product List gallery

Dây Bus 8Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

5,900 đ/Sợi

Hàng còn: 197 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 7Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 193 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

3,900 đ/Sợi

Hàng còn: 165 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 185 Sợi

Dây Bus 5Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

2,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

1,800 đ/Dây

Hàng còn: 413 Dây

Dây Bus 3Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

1,300 đ/Dây

Hàng còn: 183 Dây

Dây Bus 2Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

4,500 đ/Dây

Hàng còn: 288 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

2,200 đ/Dây

Hàng còn: 973 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

2,600 đ/Dây

Hàng còn: 290 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

3,000 đ/Dây

Hàng còn: 543 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

3,500 đ/Dây

Hàng còn: 596 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

4,500 đ/Dây

Hàng còn: 117 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

5,000 đ/Dây

Hàng còn: 307 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM
Chat