Dây Bus 1.25mm (19)

List product List gallery

Dây Bus ZH1.25 8Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 8Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm

4,300 đ/Sợi

Hàng còn: 58 Sợi

Dây Bus ZH1.25 8Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 7Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 7Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm

3,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 7Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 6Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 6Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 68 Sợi

Dây Bus ZH1.25 6Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 5Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 5Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm

2,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 5Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 4Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm

2,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 3Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 3Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 90 Sợi

Dây Bus ZH1.25 3Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 2Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 2Pins, 2 đầu cái-cái, dài 15cm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Đực Dài 10cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 4Pin, 2 đầu Đực-Đực, dài 15cm

6,300 đ/Dây

Hàng còn: 486 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Đực Dài 10cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 30cm

Khoảng cách chân 1.25mm 4Pin, 1 đầu Cái, dài 30cm

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 1 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 30cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 4Pins, 2 đầu cái-cái, dài 15cm

5,900 đ/Dây

Hàng còn: 373 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Dực Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

3,000 đ/Dây

Hàng còn: 495 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Dực Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 4Pins, 2 đầu đực-cái, dài 15cm

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 314 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 8Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

4,000 đ/Dây

Hàng còn: 320 Dây

Dây Bus ZH1.25 8Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 6Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

3,000 đ/Dây

Hàng còn: 486 Dây

Dây Bus ZH1.25 6Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 5Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

2,500 đ/Dây

Hàng còn: 317 Dây

Dây Bus ZH1.25 5Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

2,000 đ/Dây

Hàng còn: 336 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 3Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

1,500 đ/Dây

Hàng còn: 361 Dây

Dây Bus ZH1.25 3Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 2Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

1,000 đ/Dây

Hàng còn: 112 Dây

Dây Bus ZH1.25 2Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm
Chat