Dây Bus 1.25mm (19)

List product List gallery

Dây Bus ZH1.25 8Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 8Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm
OEM

4,300 đ/Sợi

Hàng còn: 31 Sợi

Dây Bus ZH1.25 8Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 7Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 7Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm
OEM

3,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 7Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 6Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 6Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm
OEM

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 20 Sợi

Dây Bus ZH1.25 6Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 5Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 5Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm
OEM

2,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 5Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 4Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm
OEM

2,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 3Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 3Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm
OEM

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 71 Sợi

Dây Bus ZH1.25 3Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 2Pins, 2 đầu cái-cái, dài 20cm
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 20cm

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 2Pins, 2 đầu cái-cái, dài 15cm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 2Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Đực Dài 10cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 4Pin, 2 đầu Đực-Đực, dài 15cm
OEM

6,300 đ/Dây

Hàng còn: 486 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Đực Dài 10cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 30cm

Khoảng cách chân 1.25mm 4Pin, 1 đầu Cái, dài 30cm
OEM

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 1 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 30cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 4Pins, 2 đầu cái-cái, dài 15cm
OEM

5,900 đ/Dây

Hàng còn: 373 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Dực Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
OEM

3,000 đ/Dây

Hàng còn: 495 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Dực Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 4Pins, 2 đầu đực-cái, dài 15cm
OEM

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 308 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 2 Đầu Đực-Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 8Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
OEM

4,000 đ/Dây

Hàng còn: 310 Dây

Dây Bus ZH1.25 8Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 6Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.25mm, 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
OEM

3,000 đ/Dây

Hàng còn: 464 Dây

Dây Bus ZH1.25 6Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 5Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
OEM

2,500 đ/Dây

Hàng còn: 292 Dây

Dây Bus ZH1.25 5Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
OEM

2,000 đ/Dây

Hàng còn: 326 Dây

Dây Bus ZH1.25 4Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 3Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
OEM

1,500 đ/Dây

Hàng còn: 334 Dây

Dây Bus ZH1.25 3Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Dây Bus ZH1.25 2Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm

Khoảng cách chân 1.25mm, 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm
OEM

1,000 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus ZH1.25 2Pin 1 Đầu Cái Dài 15cm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký