Dây Bus 1.0mm (20)

List product List gallery

Dây Bus 10Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

10Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

6,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 10Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 9Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

9Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

6,200 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 9Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 8Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

8Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,600 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 8Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 7Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

7Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,000 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 6Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

6Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

4,400 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 5Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

5Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

3,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 4Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

4Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

3,200 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 3Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

3Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,600 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 2Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

2Pin pitch 1.0mm, 1 đầu Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,000 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

12Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

8,200 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 11Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

11Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

7,600 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 11Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

10Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 9Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

9Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

6,400 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 9Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

8Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

7Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,200 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

6Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

4,600 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

5Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

4Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

3Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

2Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm
Chat