Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Nối GX Aviation Socket Plug (9)

List product List gallery

Đầu GX16 Đực-Cái 10 Chân GX16-10P

5A 250V, 10 chân hàn dây

28,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 236 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 10 Chân GX16-10P

Đầu GX16 Đực-Cái 9 Chân GX16-9P

5A 250V, 9 chân hàn dây

24,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 275 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 9 Chân GX16-9P

Đầu GX16 Đực-Cái 8 Chân GX16-8P

5A 250V, 8 chân hàn dây

22,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 150 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 8 Chân GX16-8P

Đầu GX16 Đực-Cái 7 Chân GX16-7P

5A 250V, 7 chân hàn dây

21,000 đ/Bộ(M-FM)

Hết hàng

Đầu GX16 Đực-Cái 7 Chân GX16-7P

Đầu GX16 Đực-Cái 6 Chân GX16-6P

5A 250V, 6 chân hàn dây

18,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 92 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 6 Chân GX16-6P

Đầu GX16 Đực-Cái 5 Chân GX16-5P

5A 250V, 5 chân hàn dây

17,500 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 112 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 5 Chân GX16-5P

Đầu GX16 Đực-Cái 4 Chân GX16-4P

5A 250V, 4 chân hàn dây

17,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 205 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 4 Chân GX16-4P

Đầu GX16 Đực-Cái 3 Chân GX16-3P

5A 250V, 3 chân hàn dây

16,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 399 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 3 Chân GX16-3P

Đầu GX16 Đực-Cái 2 Chân GX16-2P

5A 250V, 2 chân hàn dây

14,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 393 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 2 Chân GX16-2P
Live support