Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Nối 6.3mm (6)

List product List gallery

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 2x3

6 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây

9,200 đ/Bộ

Hàng còn: 9 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 2x3

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 1x6

6 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây

9,000 đ/Bộ

Hàng còn: 39 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 1x6

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 5Pin 1x5

6 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây

8,000 đ/Bộ

Hàng còn: 131 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 5Pin 1x5

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 4Pin 1x4

4 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây

6,500 đ/Bộ

Hàng còn: 87 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 4Pin 1x4

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 3Pin 1x3

3 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây

5,000 đ/Bộ

Hết hàng

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 3Pin 1x3

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 2Pin 1x2

2 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây

3,500 đ/Bộ

Hàng còn: 284 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 2Pin 1x2
Live support