Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Nối 2.8mm (5)

List product List gallery

Đầu Nối Dây 2.8MM 9 Chân

9 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái

4,000 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1953 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 9 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 6 Chân

6 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái

3,400 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1761 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 6 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 4 Chân

4 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái

2,800 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1811 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 4 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 3 Chân

3 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái

2,200 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1870 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 3 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 2 Chân

2 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái

1,600 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1626 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 2 Chân
Live support