Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 2.0mm (35)

List product List gallery

2P-PHB2.0

2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector

700 đ/Cái

Hết hàng

2P-PHB2.0

Cổng PH2.0 2Pin Chân Thẳng

P/N: 2P-PH2.0-V, 2Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

350 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 2694 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 2Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 3Pin Chân Thẳng

P/N: 3P-PH2.0-V, 3Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

450 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 3292 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 3Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 4Pin Chân Thẳng

P/N: 4P-PH2.0-V, 4Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

550 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1035 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 4Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 5Pin Chân Thẳng

P/N: 5P-PH2.0-V, 5Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

650 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1253 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 5Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 6Pin Chân Thẳng

P/N: 6P-PH2.0-V, 6Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

750 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 4468 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 6Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 7Pin Chân Thẳng

P/N: 7P-PH2.0-V, 7Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 484 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 7Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 8Pin Chân Thẳng

P/N: 8P-PH2.0-V, 8Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

900 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1426 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 8Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 9Pin Chân Thẳng

P/N: 9P-PH2.0-V, 9Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 477 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 9Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 10Pin Chân Thẳng

P/N: 10P-PH2.0-V, 10Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,100 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 469 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 10Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 11Pin Chân Thẳng

P/N: 11P-PH2.0-V, 11Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,400 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 430 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 11Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 12Pin Chân Thẳng

P/N: 12P-PH2.0-V, 12Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 248 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 12Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 2Pin Chân Cong

P/N: 2P-PH2.0-L, 2Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

400 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 715 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 2Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 3Pin Chân Cong

P/N: 3P-PH2.0-L, 3Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 831 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 3Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 4Pin Chân Cong

P/N: 4P-PH2.0-L, 4Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 268 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 4Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 5Pin Chân Cong

P/N: 5P-PH2.0-L, 5Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 354 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 5Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 6Pin Chân Cong

P/N: 6P-PH2.0-L, 6Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 476 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 6Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 7Pin Chân Cong

P/N: 7P-PH2.0-L, 7Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

900 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 493 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 7Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 8Pin Chân Cong

P/N: 8P-PH2.0-L, 8Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 482 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 8Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 9Pin Chân Cong

P/N: 9P-PH2.0-L, 9Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,100 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 50 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 9Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 10Pin Chân Cong

P/N: 10P-PH2.0-L, 10Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 496 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 10Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 11Pin Chân Cong

P/N: 11P-PH2.0-L, 11Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,300 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 497 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 11Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 12Pin Chân Cong

P/N: 12P-PH2.0-L, 12Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,400 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 449 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 12Pin Chân Cong

Đầu Cái PH2.0 2Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

180 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1447 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 2Pin

Đầu Cái PH2.0 3Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

280 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1540 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 3Pin

Đầu Cái PH2.0 4Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

350 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1683 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 4Pin

Đầu Cái PH2.0 5Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

450 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1680 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 5Pin

Đầu Cái PH2.0 6Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1606 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 6Pin

Đầu Cái PH2.0 7Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

550 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1990 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 7Pin

Đầu Cái PH2.0 8Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 1825 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 8Pin

Đầu Cái PH2.0 9Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

650 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 947 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 9Pin

Đầu Cái PH2.0 10Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 969 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 10Pin

Đầu Cái PH2.0 11Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

750 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 922 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 11Pin

Đầu Cái PH2.0 12Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 814 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 12Pin

Kim Bấm Dây PH2.0 Đầu Cái 2.0mm

Kim đầu cái dùng để bấm dây 2.0mm

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 598 Gói(10pcs)

Kim Bấm Dây PH2.0 Đầu Cái 2.0mm
Thegioiic live support