Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Đầu Nối 2.0mm (35)

List product List gallery

2P-PHB2.0

2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector

700 đ/Cái

Hết hàng

2P-PHB2.0

Cổng PH2.0 2Pin Chân Thẳng

P/N: 2P-PH2.0-V, 2Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1333 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 2Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 3Pin Chân Thẳng

P/N: 3P-PH2.0-V, 3Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 354 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 3Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 4Pin Chân Thẳng

P/N: 4P-PH2.0-V, 4Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 108 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 4Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 5Pin Chân Thẳng

P/N: 5P-PH2.0-V, 5Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 353 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 5Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 6Pin Chân Thẳng

P/N: 6P-PH2.0-V, 6Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

900 đ/Gói(2pcs)

Còn: 4480 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 6Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 7Pin Chân Thẳng

P/N: 7P-PH2.0-V, 7Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 494 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 7Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 8Pin Chân Thẳng

P/N: 8P-PH2.0-V, 8Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,100 đ/Gói(2pcs)

Còn: 436 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 8Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 9Pin Chân Thẳng

P/N: 9P-PH2.0-V, 9Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 487 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 9Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 10Pin Chân Thẳng

P/N: 10P-PH2.0-V, 10Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,300 đ/Gói(2pcs)

Còn: 479 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 10Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 11Pin Chân Thẳng

P/N: 11P-PH2.0-V, 11Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,400 đ/Gói(2pcs)

Còn: 440 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 11Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 12Pin Chân Thẳng

P/N: 12P-PH2.0-V, 12Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 268 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 12Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 2Pin Chân Cong

P/N: 2P-PH2.0-L, 2Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 715 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 2Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 3Pin Chân Cong

P/N: 3P-PH2.0-L, 3Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 856 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 3Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 4Pin Chân Cong

P/N: 4P-PH2.0-L, 4Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 273 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 4Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 5Pin Chân Cong

P/N: 5P-PH2.0-L, 5Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 359 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 5Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 6Pin Chân Cong

P/N: 6P-PH2.0-L, 6Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 485 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 6Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 7Pin Chân Cong

P/N: 7P-PH2.0-L, 7Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 493 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 7Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 8Pin Chân Cong

P/N: 8P-PH2.0-L, 8Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 482 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 8Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 9Pin Chân Cong

P/N: 9P-PH2.0-L, 9Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 50 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 9Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 10Pin Chân Cong

P/N: 10P-PH2.0-L, 10Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 496 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 10Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 11Pin Chân Cong

P/N: 11P-PH2.0-L, 11Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 497 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 11Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 12Pin Chân Cong

P/N: 12P-PH2.0-L, 12Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 449 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 12Pin Chân Cong

Đầu Cái PH2.0 2Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

300 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1547 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 2Pin

Đầu Cái PH2.0 3Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

350 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1610 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 3Pin

Đầu Cái PH2.0 4Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

400 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1746 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 4Pin

Đầu Cái PH2.0 5Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

450 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1840 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 5Pin

Đầu Cái PH2.0 6Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1716 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 6Pin

Đầu Cái PH2.0 7Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

550 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 7Pin

Đầu Cái PH2.0 8Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1835 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 8Pin

Đầu Cái PH2.0 9Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

650 đ/Gói(2pcs)

Còn: 957 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 9Pin

Đầu Cái PH2.0 10Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 979 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 10Pin

Đầu Cái PH2.0 11Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

750 đ/Gói(2pcs)

Còn: 937 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 11Pin

Đầu Cái PH2.0 12Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 874 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 12Pin

FM-PH2.0 Iron Terminal

Terminal bấm dây loại Female PH2.0

1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 761 Gói(10pcs)

FM-PH2.0 Iron Terminal
Thegioiic live support