Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Nối 1.5mm (14)

List product List gallery

Cổng ZH1.5 2Pin SMD

2 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

600 đ/Cái

Hàng còn: 351 Cái

Cổng ZH1.5 2Pin SMD

Cổng ZH1.5 8Pin DIP

8 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

900 đ/Cái

Hàng còn: 949 Cái

Cổng ZH1.5 8Pin DIP

Cổng ZH1.5 5Pin DIP

5 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

650 đ/Cái

Hàng còn: 4292 Cái

Cổng ZH1.5 5Pin DIP

Cổng ZH1.5 4Pin DIP

4 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

600 đ/Cái

Hàng còn: 920 Cái

Cổng ZH1.5 4Pin DIP

Cổng ZH1.5 3Pin DIP

3 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

500 đ/Cái

Hàng còn: 988 Cái

Cổng ZH1.5 3Pin DIP

Cổng ZH1.5 6Pin DIP

6 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

800 đ/Cái

Hàng còn: 353 Cái

Cổng ZH1.5 6Pin DIP

Cổng ZH1.5 2Pin DIP

2 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

400 đ/Cái

Hàng còn: 316 Cái

Cổng ZH1.5 2Pin DIP

Cổng ZH1.5 3Pin SMD

3 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

650 đ/Cái

Hàng còn: 497 Cái

Cổng ZH1.5 3Pin SMD

Cổng ZH1.5 4Pin SMD

4 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

700 đ/Cái

Hàng còn: 347 Cái

Cổng ZH1.5 4Pin SMD

Cổng ZH1.5 5Pin SMD

5 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

800 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

Cổng ZH1.5 5Pin SMD

Cổng ZH1.5 6Pin SMD

6 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

850 đ/Cái

Hàng còn: 258 Cái

Cổng ZH1.5 6Pin SMD

Cổng ZH1.5 7Pin SMD

7 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

950 đ/Cái

Hàng còn: 295 Cái

Cổng ZH1.5 7Pin SMD

Cổng ZH1.5 8Pin SMD

8 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

1,050 đ/Cái

Hàng còn: 794 Cái

Cổng ZH1.5 8Pin SMD

Cổng ZH1.5 10Pin SMD

10 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 333 Cái

Cổng ZH1.5 10Pin SMD
Live support