Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 1.0mm (19)

List product List gallery

Đầu SH1.0 10Pin Thẳng SMD

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 10Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 9Pin Thẳng SMD

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 9Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 8Pin Thẳng SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 8Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 7Pin Thẳng SMD

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 7Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 6Pin Thẳng SMD

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 6Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 5Pin Thẳng SMD

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 5Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 4Pin Thẳng SMD

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 4Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 3Pin Thẳng SMD

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 3Pin Thẳng SMD

3P-SH1.0-V

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

0 đ/Cái

Hết hàng

3P-SH1.0-V

Đầu SH1.0 2Pin Thẳng SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 2Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 10Pin Ngang SMD

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 10Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 9Pin Ngang SMD

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 9Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 8Pin Ngang SMD

8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 8Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 7Pin Ngang SMD

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 7Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 6Pin Ngang SMD

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 6Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 5Pin Ngang SMD

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

900 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 5Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 4Pin Ngang SMD

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 4Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 3Pin Ngang SMD

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

700 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 3Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 2Pin Ngang SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

600 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 2Pin Ngang SMD
Thegioiic live support