Đầu Cosse Y, SV (19)

List product List gallery

SV5.5-10 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 8.4mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

400 đ/Cái

Hết hàng

SV5.5-10 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

500 đ/Cái

Hàng còn: 1938 Cái

SV5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

450 đ/Cái

Hàng còn: 1396 Cái

SV5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 3.7mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

430 đ/Cái

Hàng còn: 998 Cái

SV5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 37A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

430 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

SV3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 37A

SV3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 37A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

400 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

SV3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 37A

SV3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 37A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

350 đ/Cái

Hàng còn: 3283 Cái

SV3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 37A

SV2-10 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 10.5mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG

300 đ/Cái

Hết hàng

SV2-10 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-8 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 804mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG

300 đ/Cái

Hết hàng

SV2-8 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-6 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG

300 đ/Cái

Hàng còn: 1990 Cái

SV2-6 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-5 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG

300 đ/Cái

Hàng còn: 1431 Cái

SV2-5 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-4 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG

300 đ/Cái

Hàng còn: 10850 Cái

SV2-4 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV1.25-8 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG

250 đ/Cái

Hết hàng

SV1.25-8 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG

250 đ/Cái

Hàng còn: 1870 Cái

SV1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG

250 đ/Cái

Hàng còn: 1990 Cái

SV1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG

250 đ/Cái

Hàng còn: 1822 Cái

SV1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 3.7mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG

250 đ/Cái

Hàng còn: 1350 Cái

SV1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG

470 đ/Cái

Hàng còn: 2837 Cái

SV5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV2-3 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 3.2mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG

300 đ/Cái

Hàng còn: 1910 Cái

SV2-3 Đầu Cosse Chữ Y 27A
Chat