Đầu Cosse SNB (20)

List product List gallery

SNB14-8 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 5.8mm Miệng 8.4mm

C: 5.8mm, d2: 8.4mm, dòng tối đa: 88A, độ dày: 0.7mm
OEM

2,600 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB14-8 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 5.8mm Miệng 8.4mm

SNB14-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 5.8mm Miệng 6.4mm

C: 5.8mm, d2: 6.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm
OEM

2,400 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB14-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 5.8mm Miệng 6.4mm

SNB8-8 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 4.5mm Miệng 8.4mm

C: 4.5mm, d2: 8.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm
OEM

2,200 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB8-8 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 4.5mm Miệng 8.4mm

SNB8-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 4.5mm Miệng 6.4mm

C: 4.5mm, d2: 6.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm
OEM

2,000 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB8-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 4.5mm Miệng 6.4mm

SNB5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 8.4mm

C:3.4mm, d2:8.4mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm
OEM

2,100 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 8.4mm

SNB5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 6.5mm

C: 3.4mm, d2: 6.5mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm
OEM

1,900 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 6.5mm

SNB5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 5.3mm

C: 3.4mm, d2: 5.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm
OEM

1,700 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 5.3mm

SNB5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 4.3mm

C: 3.4mm, d2: 4.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm
OEM

1,500 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3.4mm Miệng 4.3mm

SNB3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3mm Miệng 6.5mm

C: 3mm, d2: 6.5mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm
OEM

1,700 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3mm Miệng 6.5mm

SNB3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3mm Miệng 5.3mm

C: 3mm, d2: 5.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm
OEM

1,500 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3mm Miệng 5.3mm

SNB3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3mm Miệng 4.3mm

C: 3mm, d2: 4.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm
OEM

1,300 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 3mm Miệng 4.3mm

SNB2-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 6.5mm

C: 2.3mm, d2: 6.5mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm
OEM

1,600 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB2-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 6.5mm

SNB2-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 5.3mm

C: 2.3mm, d2: 5.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm
OEM

1,400 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB2-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 5.3mm

SNB2-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 4.3mm

C: 2.3mm, d2: 4.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm
OEM

1,200 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB2-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 4.3mm

SNB2-3 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 3.2mm

C: 2.3mm, d2: 3.2mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm
OEM

1,000 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB2-3 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 2.3mm Miệng 3.2mm

SNB1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 6.5mm

C: 1.7mm, d2: 6.5mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm
OEM

1,600 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 6.5mm

SNB1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 5.3mm

C: 1.7mm, d2: 5.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm
OEM

1,400 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 5.3mm

SNB1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 4.3mm

C: 1.7mm, d2: 4.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm
OEM

1,200 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 4.3mm

SNB1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 3.2mm

C: 1.7mm, d2: 3.2mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm
OEM

900 đ/Gói(5cái)

Hết hàng

SNB1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 3.2mm

SNB1.25-3.2 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 3.2mm

C: 1.7mm, d2: 3.2mm, dòng tối đa: 19A, độ dày: 0.7mm
OEM

1,000 đ/Gói(5cái)

Hàng còn: 1600 Gói(5cái)

SNB1.25-3.2 Đầu Cosse Chữ Y Xỏ Dây 1.7mm Miệng 3.2mm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký