Dao Động Oscillator 7050 SMD (16)

List product List gallery

Bộ Dao Động 1MHz C7050 4Pin Oscillator

1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 1MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 2MHz C7050 4Pin Oscillator

2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 2MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 3MHz C7050 4Pin Oscillator

3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 3MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 4MHz C7050 4Pin Oscillator

4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 4MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 5MHz C7050 4Pin Oscillator

5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 5MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 6MHz C7050 4Pin Oscillator

6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 6MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 7MHz C7050 4Pin Oscillator

7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 7MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 8MHz C7050 4Pin Oscillator

8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Bộ Dao Động 8MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 10MHz C7050 4Pin Oscillator

10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Bộ Dao Động 10MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 12MHz C7050 4Pin Oscillator

12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 12MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 30MHz C7050 4Pin Oscillator

30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

Bộ Dao Động 30MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 40MHz C7050 4Pin Oscillator

40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 139 Cái

Bộ Dao Động 40MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 50MHz C7050 4Pin Oscillator

50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Bộ Dao Động 50MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 80MHz C7050 4Pin Oscillator

80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Bộ Dao Động 80MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 100MHz C7050 4Pin Oscillator

100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 115 Cái

Bộ Dao Động 100MHz C7050 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 125MHz C7050 4Pin Oscillator

125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 7.0x5.0 mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

Bộ Dao Động 125MHz C7050 4Pin Oscillator
Chat