Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cuộn Cảm RH127 12x12mm (36)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1.2UH RH127 SMD 12x12x7

1.2UH (1R2) 9.8A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 1.5UH RH127 SMD 12x12x7

15U.H (1R2) 9.8A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 1.8UH RH127 SMD 12x12x7

1.8UH (1R8) 9.5A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 2.2UH RH127 SMD 12x12x7

2.2UH (2R2) 8.5A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 2.4UH RH127 SMD 12x12x7

2.4UH (2R4) 8.0A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 2.7UH RH127 SMD 12x12x7

2.7UH (2R7) 8.0A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 3.3UH RH127 SMD 12x12x7

3.3UH (3R3) 8.0A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 3.5UH RH127 SMD 12x12x7

3.5UH (3R5) 7.5A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.5UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 4.7UH RH127 SMD 12x12x7

4.7UH (4R7) 6.8A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 364 Cái

Cuộn Cảm 4.7UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 6.8UH RH127 SMD 12x12x7

6.8UH (6R8) 6.5A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 8.2UH RH127 SMD 12x12x7

8.2UH (8R2) 5.5A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 10UH RH127 SMD 12x12x7

10UH (100) 5.4A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 491 Cái

Cuộn Cảm 10UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 12UH RH127 SMD 12x12x7

12UH (120) 4.9A, Size 12x12x7mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 468 Cái

Cuộn Cảm 12UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 15UH RH127 SMD 12x12x7

15UH (150) 4.5A, Size 12x12x7mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 413 Cái

Cuộn Cảm 15UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 18UH RH127 SMD 12x12x7

18UH (180) 3.9A, Size 12x12x7mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 499 Cái

Cuộn Cảm 18UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 22UH RH127 SMD 12x12x7

22UH (220) 3.6A, Size 12x12x7mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 882 Cái

Cuộn Cảm 22UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 27UH RH127 SMD 12x12x7

27UH (270) 3.4A, Size 12x12x7mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Cuộn Cảm 27UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 33UH RH127 SMD 12x12x7

33UH (330) 3A, Size 12x12x7mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 444 Cái

Cuộn Cảm 33UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 39UH RH127 SMD 12x12x7

39UH (390) 2.75A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 47UH RH127 SMD 12x12x7

47UH (470) 2.5A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 341 Cái

Cuộn Cảm 47UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 56UH RH127 SMD 12x12x7

56UH (560) 2.75A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 68UH RH127 SMD 12x12x7

68UH (680) 2.75A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 12440 Cái

Cuộn Cảm 68UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 82UH RH127 SMD 12x12x7

82UH (820) 2.75A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 100UH RH127 SMD 12x12x7

100UH (101) 1.7A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 2762 Cái

Cuộn Cảm 100UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 120UH RH127 SMD 12x12x7

120UH (121) 2.75A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 150UH RH127 SMD 12x12x7

150UH (151) 1.42A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 402 Cái

Cuộn Cảm 150UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 180UH RH127 SMD 12x12x7

180UH (181) 1.3A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 220UH RH127 SMD 12x12x7

220UH (221) 1.16A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 982 Cái

Cuộn Cảm 220UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 270UH RH127 SMD 12x12x7

270UH (271) 1.3A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 330UH RH127 SMD 12x12x7

330UH (331) 0.95A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 1285 Cái

Cuộn Cảm 330UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 390UH RH127 SMD 12x12x7

390UH (391) 0.88A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 470UH RH127 SMD 12x12x7

470UH (471) 0.79A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 426 Cái

Cuộn Cảm 470UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 560UH RH127 SMD 12x12x7

560UH (561) 1.3A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 680UH RH127 SMD 12x12x7

680UH (681) 0.69A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 474 Cái

Cuộn Cảm 680UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 820UH RH127 SMD 12x12x7

820UH (821) 1.3A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH RH127 SMD 12x12x7

Cuộn Cảm 1000UH RH127 SMD 12x12x7

1000UH (102) 1.3A, Size 12x12x7 mm, Cuộn cảm dán

2,600 đ/Cái

Còn: 994 Cái

Cuộn Cảm 1000UH RH127 SMD 12x12x7
Thegioiic live support