Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M8 NPN 12-24V
0 đ/Cái
E3Z-G81 Cảm Biến Quang
1 AXIS PNP PREWIRED
540,000 đ/Cái
E3Z-G61 Cảm Biến Quang
1 AXIS NPN PREWIRED
552,000 đ/Cái
E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 2MM-20MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-LS81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-LS61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
320,000 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái

Cuộn Cảm CD75 SMD (27)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

1uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 470uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

470uH (471), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 390uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

390uH (391), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 330uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

330uH (331), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 270uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

270uH (270), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 220uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

220uH (221), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 2848 Cái

Cuộn Cảm 220uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 180uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

180uH (181), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 150uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

150uH (151), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 120uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

120uH (121), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 100uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

100uH (101), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 840 Cái

Cuộn Cảm 100uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 82uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

82uH (820), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 68uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

68uH (680), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 903 Cái

Cuộn Cảm 68uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 56uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

56uH (560), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 47uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

47uH (470), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 830 Cái

Cuộn Cảm 47uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 39uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

39uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 33uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

33uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 27uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

27uH (270), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 22uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

22uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 990 Cái

Cuộn Cảm 22uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 18uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

18uH (180), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 15uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

15uH (150), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 12uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

12uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 10uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

10uH (100), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 842 Cái

Cuộn Cảm 10uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 6.8uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

6.8uH (6R8), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 4.7uH CD75 SMD 5.8x5.2x3.2

4.7uH (4R7), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7uH CD75 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.3.uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

3.3uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3.uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 2.2uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

2.2uH (220), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 1.5uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

1.5uH (1R5), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0
Thegioiic live support